Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

XII Konferencja Zakopane 1998
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Węgiel a pozostałe nośniki energii w perspektywicznym rozwoju krajowej energetyki"

Wnioski z XII Konferencji

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Szlązak J., Karbownik A. Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Programme of hard restructuring in Poland

 2. Uberman R., Kozioł W. Znaczenie węgla brunatnego dla rozwoju energetyki w Polsce. Możliwości i uwarunkowania wzrostu wydobycia. (Importance of lignite for development of energetics in poland. Possibilities and conditions of output growth)

 3. Kozłowski Z. Prognoza rozwoju górnictwa węgla brunatnego na tle perspektywicznych potrzeb krajowej energetyki (Forecast for lignite mining development against the background of future requirements of domestic power industry)

 4. Czopek K. Uwarunkowania form organizacyjno-prawnych kopalń węgla brunatnego (Conditions of organizational and legal form of brown coal mines)

 5. Rychlicki S., Siemek J. Przyszłość i perspektywy gazu ziemnego w Polsce (The future and perspectives of natural gas in Poland)

 6. Nawrat S., Gatnar K. Ujęcie i gospodarcze wykorzystanie metanu pokładów węgla z obszaru górniczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (Drainage and economical utilization of' methane from coal seams in the mining field Jastrzęble Coal Company)

 7. Rakowski J. Argumenty przemawiające za zgazowaniem paliw stałych (The reasons for solid fuel gasification)

 8. Małko J., Wojciechowski H. Technologie energetyczne wykorzystujące zasoby odnawialne: tendencje i perspektywy rozwoju (Tendencies and prospects of renewable sources of energy)

 9. Kumanowski M., Bajbor M., Głanc Z., Olszańska A. Ocena potrzeb energetycznych kraju do 2020-go roku na podstawie porównań międzynarodowych (Polands energy demand projections till 2020 based on international comparisons)

 10. Jankowski B. Środowiskowe determinanty długoterminowego rozwoju energetyki krajowej (Ecological determinants of the long term development of energy sector in Poland)

 11. Tramer A., Kosewska M. Prognozowane zmiany w jakości wsadu węglowego do produkcji koksu wielkopiecowego (Forecasting of changes in quality of carbon charge for manufacture of blast-furnace coke)

 12. Markowski E. Ekonomika współpracy wybranego wytwórcy ciepła z dostawcą paliwa pierwotnego (Economic cooperation between selected thermal energy producer and coal supplier)

 13. Pronobis M. Wpływ warunków pracy kotła na efekty modernizacji związanej ze zmianą paliwa (The influence of boiler operating conditions on the results of modernization by fuel changes)

 14. Włodarczyk K., Zabawa Z. Dostosowanie produkcji KWK Czeczott do aktualnych i prognozowanych wymogów rynku oraz przepisów ochrony środowiska (The adaptation of the production of coal mine Czeczott to the present and future market requirements and environment protection regulation)

 15. Kudełko M., Kwiatkowski M., Suwała W., Szymczyk A. System bilansowania dostaw węgla kamiennego dla potrzeb długoterminowego programowania rozwoju podsystemu wytwarzania energii elektrycznej. (Models for balancing coal supply for power station for the long term programming of power generation development.)

 16. Blaschke W. Uporządkowanie relacji cenowych węgla kamiennego warunkiem prawidłowego rozwoju krajowej elektroenergetyki (Regulation of hard coal prices relations - the condition of an appropriate development of domestic power sector)

 17. Kurczabiński L. Ekologiczne parametry krajowych węgli energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem węgli produkowanych przez kopalnie KHW S.A. (Ecological parameters of national steam coals with particular attention paid to the coals produced by collieries of coal Holding Katowice.)

 18. Kibler W. Zagadnienie restrukturyzacji struktury źródeł wytwarzania energii elektrycznej i jej nośników pierwotnych (paliw). (The problem of restructuring of the structure of energy generation sources and primary energy carriers)

 19. Ney R. Problem zasobów węgla kamiennego w aspekcie gospodarki rynkowej (Hard coal reserves management for the competitive market conditions)

 20. Karbownik A., Turek M., Nycz R. Węgiel dla krajowej energetyki w aspekcie programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Coal for power sector in the aspect of the restructuring programme of hard coal industry)

 21. Nodzyński R. Ocena potrzeb i możliwości dostaw wegla kamiennego i brunatnego w Polsce obecnie i w perspektywie lat 2010-2020. (Evaluation of needs and supply possibilities of hard and brown coals in Poland now and in the perspective of the years 2010- 2020.)

 1. Szlązak J., Karbownik A.: PROGRAM RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

  Zasadniczym celem opracowanego na lata 1998-2002 programu reformy górnictwa węgla jest uzdrowienie tej zdecydowanej części polskiego górnictwa, która może działać efektywnie w najbliższej przyszłości oraz zapewnić utrzymanie zdrowych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach. W wyniku reformy górnictwa w perspektywie do 2010 roku górnictwo powinno zapewnić zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny oraz utrzymanie ekonomicznie uzasadnionego eksportu, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska oraz przy utrzymaniu konkurencyjności względem innych nośników energii. Aktualny i przewidywany w nadchodzących latach poziom produkcji węgla kamiennego w Polsce nie jest w stanie zapewnić utrzymania wszystkich obecnie istniejących miejsc pracy i wszystkich kopalń. Istotnym elementem programu reformy górnictwa, minimalizującym negatywne skutki społeczne całkowitej lub częściowej likwidacji kopalń węgla kamiennego jest Górniczy Pakiet socjalny. Pakiet ten stwarza warunki sprzyjające zmniejszeniu zatrudnienia w kopalniach poprzez szereg rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjno-prawnych i finansowych mających na celu działania osłonowe oraz aktywizujące na rynku pracy pracowników kopalń odchodzących z górnictwa. Wspieraniu realizacji reformy górnictwa służyć będzie ustawa sejmowa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego i gmin górniczych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, regulująca zagadnienie oddłużenia górnictwa, aspekty społeczne i regionalne reformy, finansowanie procesów restrukturyzacji jak również zagadnienia doskonalenia systemu zarządzania oraz przekształceń własnościowych przedsiębiorstw górnictwa węglowego.

  PROGRAMME OF HARD RESTRUCTURING IN POLAND
  The main objective of the reform's programme of hard coal mining restructuring prepared for the years 1988-2002 consists in curing of this decisive part of Polish coal mining that can operate effectively in the nearest future and provide the maintenance of economically sound workplaces in the mines. As the result of the reform in the perspective till 2010 the hard coal mining should secure the home market's demand for hard coal and maintenance of economically justified exports preserving, at the same time, the requirements of environment protection and maintaining competitiveness with respect to other energy carriers. The hard coal production level in Poland, present and foreseen one, is not capable to secure the existing workplaces in mines. The Mining Social Package is an essential element of the hard coal mining sector's reform minimising negative outcomes of complete and partial closure of mines. The Package creates conditions favourable conditions for employment reduction in the mines by a number of institutional, organisational, legal and financial conditions aimed at protection activity and the one activating the employees leaving the industry on a labour market. A parliamentary act on adjustment of hard coal mining and mining communities' tom functioning in conditions of a market economy will serve the supporting of the coal mining sector's reform. It will regulate the coal sector's debts, social and regional reforms, financing of the restructuring processes as well as the problems of management improvement and ownership transformations of the hard coal mining companies.

 2. Uberman R., Kozioł W.: ZNACZENIE WĘGLA BRUNATNEGO DLA ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE. MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA WZROSTU WYDOBYCIA.

  W referacie przeprowadzono ocenę aktualnego stanu górnictwa węgla brunatnego i udziału tego paliwa w wytwarzaniu energii elektrycznej. Podkreślono potencjalne możliwości utrzymania a nawet wzrostu wydobycia wynikające z bazy zasobowej, rozwiniętego zaplecza przemysłowego oraz projektowo-naukowego pracujących dla potrzeb górnictwa węgla brunatnego. Zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania i ograniczenia wydobycia węgla brunatnego przede wszystkim natury ekonomicznej, sozologicznej oraz związane z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym kraju. W podsumowaniu wykazano, że mimo trudności i ograniczeń celowe jest wzorem innych krajów uwzględnienie w bilansie paliwowo-energetycznym Polski węgla brunatnego najtańszego jak dotąd źródła energii elektrycznej.

  IMPORTANCE OF LIGNITE FOR DEVELOPMENT OF ENERGETICS IN POLAND. POSSIBILITIES AND CONDITIONS OF OUTPUT GROWTH
  In the paper has been estimated current status of lignite mining and share of that fuel in energy production. It has been remarked potential maintenance possibility and even growth of output resulted from resources basis, developed industry back-up and science-project base which works for lignite mining. The attention has been paid to economical and sozological conditions and limits of lignite output connected to the planned land development. In the conclusion has been shown purposefulness in spite of difficulties and limits taking into consideration in Poland, like in other countries, lignite - in country fuel-energy balance as cheapest, up to now, energy source.

 3. Kozłowski Z.: PROGNOZA ROZWOJU GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NA TLE PERSPEKTYWICZNYCH POTRZEB KRAJOWEJ ENERGETYKI

  Polska energetyka jest w trakcie uściślania programu perspektywicznego z horyzontem czasowym do roku 2020. W porównaniu z zapotrzebowaniem energii elektrycznej w roku 1996-tym do roku 2020 zapotrzebowanie to wzrośnie w granicach 35-65% w zależności od scenariusza rozwoju gospodarczego. Węgiel brunatny będący paliwem dla ponad 35% produkowanej aktualnie energii elektrycznej w Polsce i to przy najniższych kosztach, również w pokrywaniu planowanych potrzeb perspektywicznych powinien być odpowiednio uwzględniany. Dlatego też we wszystkich czynnych rejonach wydobycia węgla brunatnego, a także w rejonach perspektywicznych przygotowuje się oferty dalszego wykorzystania tego paliwa w energetyce.

  FORECAST FOR LIGNITE MINING DEVELOPMENT AGAINST THE BACKGROUND OF FUTURE REQUIREMENTS OF DOMESTIC POWER INDUSTRY
  Polish power industry is under way of perspective programme refinement with time horizon until 2020. As compared to the electric energy requirement in 1996, it will increase by 35-65% until 2020 depending on the scenario of economic development. Lignite as a fuel for more than 35% of electric energy generated now in Poland at the lowest cost should be adequately included also in meeting planned future requirements. Therefore, in all active lignite mining areas, and in perspective basins as well, offers are being prepared for further use of this fuel in power industry.

 4. Czopek K.: UWARUNKOWANIA FORM ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO

  Podstawowym czynnikiem warunkującym możliwości rozwiązań formalno - prawnych kopalń węgla brunatnego jest nierynkowy charakter wydobywanego węgla. Praktycznie jedynym odbiorcą jest znajdująca się w pobliżu elektrownia, która dyktuje cenę węgla. Tak będzie również po całkowitym uwolnieniu cen energii elektrycznej. Wymienione warunki wskazują, że tworzenie nowych podmiotów w połączeniu kopalni i elektrowni powinno się opierać na kontraktach umownych natomiast wewnątrz kopalni powinny dominować powiązania holdingowe.

  CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORM OF BROWN COAL MINES
  Unmarket character of brown coal is basic element of organizational and legal form of brown coal mines. Power station is only consumer of brown coal and power station dictate price of brown coal. So be it also after liberating of electric energy prices. This condition show that creating new form of mines and power stations must base oneself on agreement but on the inside of mine must be holding connection.

 5. Rychlicki S., Siemek J.: PRZYSZŁOŚĆ I PERSPEKTYWY GAZU ZIEMNEGO W POLSCE

  W referacie zarysowano ogólnoświatowe tendencje w energetyce, zwracając szczególną uwagę na wzrastające znaczenie gazu ziemnego. Pokazano stan aktualny i perspektywy gazu ziemnego w Polsce. Porównano możliwości przemysłu gazowniczego i węglowego. Referat wskazuje na konieczność zbudowania modelu węglowo-gazowego, jako rozwiązania dla Polski.

  THE FUTURE AND PERSPECTIVES OF NATURAL GAS IN POLAND
  In the paper over all world tendencies in energetics have been characterized. A special attention has been paid to the increasing role of natural gas. A present status of natural gas and its perspectives in Poland is discussed. Some comparison between possibilities of gas industry and coal industry is presented. The paper indicates that coal-gas energetics model is a optimal one for Poland.

 6. Nawrat S., Gatnar K.: UJĘCIE I GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU POKŁADÓW WĘGLA Z OBSZARU GÓRNICZEGO JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA

  W artykule przedstawiono zasoby oraz aktualny stan pozyskania metanu pokładów węgla z obszaru górniczego JSW SA, a także kierunki jego wykorzystania tak w zakładach JSW SA jak w podmiotach prawa handlowego tworzonych na bazie jej majątku. Na przykładzie podejmowanych działań i realizowanych w latach 1995 - 1997 programów wykazano dynamikę wzrostu wykorzystania metanu. Przedstawiono perspektywę ujęcia metanu tak w aspekcie koncentracji robót jak realizacji programów restrukturyzacyjnych w przemyśle węglowym. Zobrazowano popyt i podaż metanu z uwzględnieniem realiów i potencjalnych możliwości. Dokonano oceny stopnia realizacji programów energetycznych, ich wpływ na zmniejszenie emisji do atmosfery tak metanu jak i innych zanieczyszczeń. Oceniono wpływ tych działań na poprawę sprawności wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiono realizowane zadania w zakresie zwiększenia udziału spalanego gazu w istniejących instalacjach kotłowych, inwestycje zabudowy silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wykorzystanie sieci przesyłowych dla maksymalizacji zagospodarowania gazu a także próby z magazynowaniem metanu i projekty układów energetycznych wykorzystujących metan dla celów klimatyzacji kopalń. Dokonano oceny realizowanego programu w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym oraz przedstawiono realia i możliwości w zakresie dodatkowych działań.

  DRAINAGE AND ECONOMICAL UTILIZATION OF' METHANE FROM COAL SEAMS IN THE MINING FIELD JASTRZĘBlE COAL COMPANY
  The paper presents resources and present status of coal seam methane from the mining field of JSW SA, as well as trends in its application both in JSW SA plants and in other commercial law subjects, created on the basis of its assets. On the instance of actions and measures taken and programs carried out in the period 1995-1997, dynamics of growth of methane utilization was shown. Perspectives of methane drainage were presented, with regard to both work and realization of restructuring programs in the mining industry. Demand and supply of methane were discussed, taking into account real) and potential opportunities. An assessment was made of realization status in respect to power industry programs, their impact on reduction of emissions to atmosphere both of methane and of other pollutants. An evaluation of influence exerted by these measures on the perforrnance of cogeneration of heat and electricity was prepared. Projects in progress were presented, pertaining to increase of gas-firing in the existing boiler instalations, investment projects referring to installation of gas engines for cogeneration of heat and electricity, utilization of distribution network for a maximum utilization of gas and designs of power generation systems using methane for air conditioning in the mines. An evaluation was made of the program in progress in its ecological and economical aspects, as well as real and potential opportunities for additional measures.

 7. Rakowski J.: ARGUMENTY PRZEMAWIAJˇCE ZA ZGAZOWANIEM PALIW STAŁYCH

  Referat zawierać będzie dostępne informacje dotyczące pracujących obecnie bloków gazowo-parowych na gaz z węgla: Demkolec (Buggenum, Holandia) 253 MWe, uruchomiony w 1994 r., Wabash River (Indiana, USA) 252 MWe w 1995 r., Tampa EC (Floryda, USA) 250 MWe w 1996 r., Pinon Pine (Nevada, USA) 100 MWe w 1997 r., Elcogas (Puertollano, Hiszpania) - 300 MWe, obecnie w trakcie uruchamiania. Informacje dotyczyć będą zgazowywanego węgla, uzyskiwanych sprawności, emisji zanieczyszczeń, odpadów stałych, odzysku czystej siarki oraz stwierdzonych (ujawnionych) usterek. Przedstawione zostaną dostępne informacje dotyczące kosztów. Na tym tle przedyskutowane zostaną przesłanki przemawiające za rozważeniem warunków i opłacalności budowy w Polsce bloku gazowo-parowego opartego na zgazowaniu węgla. W uzupełnieniu wymienione zostaną instalacje zgazowania biomasy. Szczegółowiej przedstawione zostaną informacje dotyczące instalacji zgazowania odpadów drzewnych (zrębków) przy elektrowni Mc Neil w Burlington (Vermont, USA).

  THE REASONS FOR SOLID FUEL GASIFICATION
  The paper will contain available information about newly commissioned integrated gasification combined cycle (IGCC) units: Demkolec (Buggenum, NL) 253 MWe in 1994, Wabash River (Indiana, USA) 252 MWe in 1995, Tampa EC (Florida, USA) 250 MWe in 1996, Pinon Pine (Nevada, USA) 100 MWe in 1997, Elcogas (Puertollano, Spain) - 300 MWe in 1997/98. Information will concern the gasified coal, net plant efficiency, pollutants emission, solid waste, sulfur recovery, revealed operating shortcomings and estimated costs. On this background the prerequisites of considering reason for installing an integrated gasification combined cycle (IGCC) unit in Poland will be discussed. Complementary information on gasification of biomass will mention some projects and demonstration plants. It will include information on wood chips gasification plant at the Mc Neil Electric Generating Facility (Burlington, Vermont USA).

 8. Małko J., Wojciechowski H.: TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE WYKORZYSTUJĄCE ZASOBY ODNAWIALNE: TENDENCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU

  Na tle światowych tendencji w zakresie rozwoju energetyki i ich konsekwencji przedstawiono perspektywy rozwoju technologii energetycznych, wykorzystujących zasoby odnawialne. Zaprezentowano wyniki Europejskiego Studium Energii Odnawialnej TERES II, opublikowanego pod patronatem DE XVII Komisji Europejskiej.

  TENDENCIES AND PROSPECTS OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY
  In response to tendencies to sustainable development and groving concern about the environmental consequences of the present patterns of energy production and consumption improvements in technology, energy conservation and diversified energy mix will be required. A general consensus is that renewable energy will take a larger share of the sources of energy in the next decades. Paper presents some results of assessment of these tendencies presented in ESD report Energy for the Future: Meeting the Challange - TERES II.

 9. Kumanowski M., Bajbor M., Głanc Z., Olszańska A.: OCENA POTRZEB ENERGETYCZNYCH KRAJU DO 2020-GO ROKU NA PODSTAWIE PORÓWNAŃ MIĘDZYNARODOWYCH

  Praca przedstawia metodę oszacowania potrzeb energetycznych kraju do 2020 roku. Obliczeń dokonano na podstawie porównań międzynarodowych z wybranymi krajami wysokorozwiniętymi. Przyjęto założenie, że w 2020 roku zarówno struktura gospodarki polskiej jak i związki zużycia energii z charakterystykami makroekonomicznymi będą zbliżone do przeciętnej struktury i związków obserwowanych obecnie w krajach OECD. Przyjęto również, że tempo zmian strukturalnych i wzrostu gospodarczego w Polsce będzie podobne do obserwowanych w tych krajach. Na podstawie danych o bilansach paliwowo-energetycznych i danych ekonomicznych krajów OECD oszacowano związki regresyjne pomiędzy zużyciem energii a wydajnością pracy w podziale na sektory i gałęzie gospodarki narodowej. Dodatkowe studia poświęcono ocenie zużycia energii w sektorze energii. Obliczono prognozę PKB, struktury zatrudnienia i wydajności pracy oraz projekcję zużycia energii elektrycznej i energii ogółem.

  POLANDS ENERGY DEMAND PROJECTIONS TILL 2020 BASED ON INTERNATIONAL COMPARISONS
  The energy demand projection method for Poland till 2020 is presented. In this study the evaluations were based on international statistics data of developed countries. It has been assumed, that both the economy structure and energy-output correlations in Poland in 2020 will be similar to the current ones in the OECD countries. It is assumed also a similarity in macroeconomics growth and structure changes. Statistical data of energy balances and macroeconomics of selected OECD countries were used for estimation of the branch and sector economy energy-output correlation equations. An additional analysis has been done for energy demand forecast of energy sector. The forecast of GDP, structure of employment and productivity, energy and electricity demand are presented.

 10. Jankowski B.: ŚRODOWISKOWE DETERMINANTY DŁUGOTERMINOWEGO ROZWOJU ENERGETYKI KRAJOWEJ

  W ostatnich latach w energetyce krajowej dokonał się znaczny postęp w ograniczaniu niekorzystnych dla środowiska efektów procesów energetycznych. Uzyskane rezultaty nie są jednak w pełni zadowalające, zarówno dla krajowych i zagranicznych ekosystemów, jak i dla mieszkańców. Z tego powodu, na różnych poziomach decyzyjnych: lokalnym, krajowym i międzynarodowym, formułowane są nowe wymagania i cele ekologiczne stanowiące wyzwanie dla przemysłu, energetyki i użytkowników energii na nadchodzące lata. Niniejszy artykuł dokonuje analizy najważniejszych istniejących obecnie oraz przygotowywanych do wprowadzenia w Unii Europejskiej, a następnie w Polsce regulacji, protokołów i dyrektyw w zakresie ochrony środowiska. Ocenia ich wpływ na opłacalność wybranych technologii energetycznych, a także na kierunki rozwoju krajowej energetyki. Na zakończenie formułowane są rekomendacje odnośnie do działań, jakie należy podejmować już teraz, w celu uniknięcia w przyszłości nadmiernych kosztów dostosowania do zaostrzonych standardów ochrony środowiska.

  ECOLOGICAL DETERMINANTS OF THE LONG TERM DEVELOPMENT OF ENERGY SECTOR IN POLAND

  In recent years a significant progress has been done in energy sector in respect to reduction of environmental impact of energy processes. Achieved effects however, are not fully satisfactory for domestic and international ecosystems and for inhabitants as well. For this reason, on different decision levels: local, national and international, new requirements and environmental goals are formulated, that create a challenge for industry, energy sector and energy users for coming years. This article performs analysis of the most important environmental regulations, protocols and directives existing and being prepared for introduction in European Union and next in Poland. Assessments of their influence on economic efficiency of selected energy technologies and on directions of the Polish energy sector development are presented. In final part, recommendations are formulated with respect to measures that should be undertaken now in order to avoid excessive costs of environmental compliance with more stringent environmental standards in the future.

 11. Tramer A., Kosewska M.: PROGNOZOWANE ZMIANY W JAKOŚCI WSADU WĘGLOWEGO DO PRODUKCJI KOKSU WIELKOPIECOWEGO

  Jakość koksu limitowana jest w znacznej mierze jakością stosowanej do jego produkcji mieszanki węglowej. Wprowadzenie do oceny walorów użytkowych koksu wielkopiecowego coraz większej ilości wskaźników jakościowych stwarza u jego producentów duże problemy w dotrzymywaniu wszystkich wartości parametrów wymaganych przez wielkopiecowników. W chwili obecnej problemy te dotykają zwłaszcza producentów koksu kierujących swój produkt na eksport. Ograniczona i charakteryzująca się dużą zmiennością właściwości baza surowcowa koksownictwa utrudnia utrzymanie stabilnych w czasie właściwości mieszanki węglowej, a w konsekwencji również parametrów jakościowych koksu. Problematyka związana z komponowaniem mieszanek wsadowych oraz technologią ich przygotowania jest tematem prac prowadzonych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Zebrany materiał badawczy pozwala na podstawie oceny parametrów jakościowych węgli oraz testów doświadczalnego koksowania Karbotest określić przydatność technologiczną do produkcji koksu wielkopiecowego tak komponentów jak i mieszanek węglowych. Przeprowadzona selekcja właściwości węgli pod względem ich istotnego wpływu na jakość koksu stwarza podstawy do przeprowadzenia kontroli produkcji koksu.

  FORECASTING OF CHANGES IN QUALITY OF CARBON CHARGE FOR MANUFACTURE OF BLAST-FURNACE COKE
  The quality of coke is greatly restricted by the quality of the carbon mixture used in its manufacture. Introducing to the evaluation of the application properties of the blast-furnace coke and the more greater number of qualitative factors creates at its manufacturers big problems in retaining all values of parameters required by the blast-furnace technicians. At present these problems regard especially manufacturers of coke directing their product for exportation. Limited and characterized by great variability the raw materials base of coke industry makes maintaining the stable properties of the carbon mixture in time and in result also the qualitative parameters of coke.
  The problems concerned with setting up the raw materials mixtures and the technology of their preparation is the subject of works carried out in the Institute of Chemical Processing of Coal. The gathered research material enables basing on the evaluation of the qualitative parameters of coals and tests of the experimental coking KARBOTEST to determine the technological usability for manufacture of the blast-furnace coke of both components and carbon mixtures. The selection of coals properties made as per their essential impact on the quality of coke creates the bases to carrying out control of the coke manufacture.

 12. Markowski E.: EKONOMIKA WSPÓŁPRACY WYBRANEGO WYTWÓRCY CIEPŁA Z DOSTAWCĄ PALIWA PIERWOTNEGO

  W referacie przedstawiono plusy i negatywy współpracy EC Lublin-Wrotków, głównego producenta ciepła dla miasta Lublina, z Kopalnią Węgla Kamiennego Bogdanka, lokalnym dostawcą paliwa pierwotnego. Modernizacje poczynione w EC Lublin-Wrotków i KWK Bogdanka pozwoliły w 1997 r. i pierwszym półroczu 1998 r. wytwórcy ciepła na zaopatrywanie się w węgiel wyłącznie w tej kopalni. W referacie przedstawiono również efekty ekonomiczno-organizacyjne związane z tym przedsięwzięciem.

  ECONOMIC COOPERATION BETWEEN SELECTED THERMAL ENERGY PRODUCER AND COAL SUPPLIER
  Cooperation between the KWK Bogdanka, the primary fuel supplier, and EC Lublin-Wrotków thermal energy producer is discussed in this paper.

 13. Pronobis M.: WPŁYW WARUNKÓW PRACY KOTŁA NA EFEKTY MODERNIZACJI ZWIĄZANEJ ZE ZMIANĄ PALIWA

  W artykule przedstawiono, w jaki sposób warunki pracy (ciśnienie pary, temperatura wody zasilającej, stopień zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych) wpływają na efekty modernizacji kotła związanej z przejściem ze spalania węgla na spalanie gazu ziemnego lub oleju opałowego. Efektem zmiany paliwa jest: zmiana składu chemicznego i strumienia spalin, zmiana ilości i własności cząstek stałych unoszonych przez spaliny. Wynikające stąd zmiany rozkładów temperatur spalin i czynników ogrzewanych w kotle mogą spowodować zmiany strumieni wody wtryskowej, niedotrzymanie nominalnych temperatur czynników i zmiany temperatur materiału w elementach kotła. W rezultacie potrzebne są korekty powierzchni ogrzewalnych kotła.

  THE INFLUENCE OF BOILER OPERATING CONDITIONS ON THE RESULTS OF MODERNIZATION BY FUEL CHANGES
  The paper shows how the operating conditions (steam pressure, feedwater temperature and ash fouling) affect the results of modernization consisting in the change from pulverized coal combustion to the combustion of natural gas or oil. The change of the fuel kind results in changes of chemical constitution and stream of the flue gas as well as changes in the mass and properties of fly ash particles. As a consequence temperatures of the flue gas and heated medium as well as water injection streams are changed. Thus, the need of the heating surfaces correction occurs.

 14. Włodarczyk K., Zabawa Z.: DOSTOSOWANIE PRODUKCJI KWK CZECZOTT DO AKTUALNYCH I PROGNOZOWANYCH WYMOGÓW RYNKU ORAZ PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

  W referacie przedstawiono podjęte w KWK Czeczott działania zmierzające do dostosowania produkcji węgla do zmieniających się wymagań rynku związanego z wprowadzeniem zaostrzonych norm emisyjnych. Zmienione w 1990 roku formuły cenowe węgla oraz ustalony przez ustawę termin wprowadzenia zaostrzonych norm emisji spowodowały podjęcie szczegółowych badań podstawowych w zakresie możliwości wzbogacania, których wyniki określiły kierunki możliwych technicznie i ekonomicznie zmian dostosowawczych zarówno na dole kopalni jak i w technologii produkcji zakładu przeróbki. W wyniku całego szeregu wykonanych działań modernizacyjnych kopalnia Czeczott oferuje obecnie szeroki asortyment klas węgla spełniającego wymagania obecnych norm emisyjnych, co umożliwia produkcję ekonomicznej i ekologicznej energii.

  THE ADAPTATION OF THE PRODUCTION OF COAL MINE CZECZOTT TO THE PRESENT AND FUTURE MARKET REQUIREMENTS AND ENVIRONMENT PROTECTION REGULATION
  The paper describes the activities that have been done in coal mine Czeczott to adjust the coal production to the changing requirements of coal market connected with more stringent emission standards in power industry. In 1990 the coal price formulas were changed and the term of implementing stricter (sharper) emission standards was established by law. Taking this into account the management of the colliery took up the research works in the field of coal washing. The results determined the economical measures and technical activities both underground and in the technology of coal preparation plant. Due to the undertaken efforts the quality of coal produced now by the coal mine meets the very strict economical and technical standards.

 15. Kudełko M., Kwiatkowski M., Suwała W., Szymczyk A.: SYSTEM BILANSOWANIA DOSTAW WĘGLA KAMIENNEGO DLA POTRZEB DŁUGOTERMINOWEGO PROGRAMOWANIA ROZWOJU PODSYSTEMU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

  W artykule przedstawiono cele, założenia, algorytm oraz zadania realizowane w modelach systemu bilansowania dostaw węgla kamiennego dla potrzeb programowania rozwoju podsystemu wytwarzania energii elektrycznej. Podstawowym celem budowy systemu bilansowania jest wyznaczenie optymalnej struktury dostaw węgla, zarówno ze względu na warunki pozyskania, jak i warunki jego użytkowania w agregatach tworzących PWEE. System złożony jest z dwóch modeli: podaży węgla i bilansowania dostaw węgla. Współpracują one z modelem IPM, który jest stosowany w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. do optymalizacji rozwoju wytwarzania energii elektrycznej. System bilansowania dostaw węgla jest obecnie wdrażany w PSE S.A., co pozwoli w najbliższym czasie przedstawić wyniki jego stosowania dla długoterminowego programowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej.

  MODELS FOR BALANCING COAL SUPPLY FOR POWER STATION FOR THE LONG TERM PROGRAMMING OF POWER GENERATION DEVELOPMENT.
  Polish Power Grid Company prepares forecasts of power generation development using the IPM model of American company ICF Resources Inc. The new version of this model is able to optimize coal supplies for each power station, but requires data on available coal in the form of stepwise supply curves. These needed to be prepared on the basis of long term coal mines development plans and aggregated in such a way that each curve represents producers of particular coal grade. Two models have been worked out to prepare appropriate data. The first or coal mining model, simulates functioning of coal mines in a competitive environment, and selects those mines which should be closed. The constraints for this model are the expected demands of four consumer groups and emissions limits for power generation. The model results give possible range of supply,in both quantity and quality of coal. The second model, balances these supplies with power generation coal demands. Each power station demand is considered to be met by supplies of the allowed coal grades and simultaneously emissions need to be below limits. These models and IPM model should work iteratively to secure equilibrium of supply and demand at lower costs.

 16. Blaschke W.: UPORZĄDKOWANIE RELACJI CENOWYCH WĘGLA KAMIENNEGO WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU KRAJOWEJ ELEKTROENERGETYKI

  W artykule autor wraca do problemu urealnienia cen węgla kamiennego i urealnienia cen energii. Poruszony jest problem fikcji ustalania cen energii opartej na fikcyjnych cenach węgla. Autor proponuje wprowadzenie już od 1999 roku cen węgla równych parytetowi importowemu. Krok ten uzasadnia zasadami stosowanymi w Unii Europejskiej (Decyzje Komisji), w których dla przedsiębiorstw przemysłu węglowego wymagających pomocy państwa ceny węgla nie mogą być niższe niż ceny ekwiwalentnego jakościowo węgla importowanego. Wprowadzenie cen równych parytetowi umożliwi z jednej strony wyznaczenie trwale nieefektywnych kopalń uzasadniając decyzje o ich zamknięciu, z drugiej natomiast strony pozwoli na określenie rzeczywistych kosztów pozyskania energii elektrycznej i kształtowania na tej podstawie cen energii. Zdaniem autora ten krok jest niezbędny na drodze urealnienia cen energii, do czego zachęcają rezultaty prac Światowej Rady Energetycznej prezentowane w Deklaracji Tokijskiej. Prawidłowy rozwój krajowej elektroenergetyki, a także skuteczna realizacja programu reformy górnictwa zależy w dużej mierze od uporządkowania relacji cenowych węgla kamiennego.

  REGULATION OF HARD COAL PRICES RELATIONS - THE CONDITION OF AN APPROPRIATE DEVELOPMENT OF DOMESTIC POWER SECTOR
  In the paper the author goes back to the subject of adjusting hard coal prices and adjusting energy prices. The problem of the fiction in settling energy prices basing of unreal coal prices is touched on. The author suggests to introduce coal prices equal to import parity prices since 1999 year. Such a solution is justified by the rules used in European Union (Committee Decisions), where for coal mining enterprises which need government help coal prices can not be lower than prices of imported coal of equivalent quality. Introduction of prices equal to import parity prices will allow to point out permanently uneconomic coal mines and justify decision about their closing on one side and will allow to evaluate the real costs of electricity production to create on this basis the energy prices in Poland on the other. In the opinion of the author this is indispensable decision in terms of adjusting energy prices, which is necessary step according to the works of World Energy Council presented in Tokyo Declaration. The appropriate development of the domestic power sector, and also the successful realisation of hard coal industry reform depends in high rate on the proper regulation of hard coal prices.

 17. Kurczabiński L.: EKOLOGICZNE PARAMETRY KRAJOWYCH WĘGLI ENERGETYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WĘGLI PRODUKOWANYCH PRZEZ KOPALNIE KHW S.A.

  W referacie przypomniano niektóre problemy związane z ekologicznymi efektami użytkowania paliw węglowych. Na podstawie stosowanych metod określono wskaźniki emisji takich substancji jak: SO2, CO, NOx, CxHx, pyłu, benzo(a)pirenu i aldehydów przy spalaniu niektórych asortymentów węgli produkowanych przez kopalnie KHW S.A. oraz porównano je ze wskaźnikami emisji ze spalania węgli z innych spółek węglowych.

  ECOLOGICAL PARAMETERS OF NATIONAL STEAM COALS WITH PARTICULAR ATTENTION PAID TO THE COALS PRODUCED BY COLLIERIES OF COAL HOLDING KATOWICE.
  In the paper just reminded in outlines are some problems connected with the environmental effects of consumption of the coal fuels. On the basis of the effective methodics of estimation of emission of polluants to the air determined have been the emission indices of SO2 , CO, NOx CxHx, dust, benzo(a)pyrene, and aldehydes for the individual grades of coals produced by the Collieries of CHK. The data have been tabulated together with the emission indices determined for some other hard coals coming from the Collieries of the other Coal Companies.

 18. Kibler W.: ZAGADNIENIE RESTRUKTURYZACJI STRUKTURY ŹRÓDEŁ WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I JEJ NOŚNIKÓW PIERWOTNYCH (PALIW)

  Referat zwraca uwagę na uwarunkowania które wskazują na potrzebę podjęcia już w najbliższej przyszłości działań mających na celu ograniczenia w sektorze wytwarzania energii elektrycznej emisji CO2. Działania dotyczyć powinny przede wszystkim nowych bądź odtwarzanych źródeł wytwarzania które pracują w podstawie obciążenia bądź w obszarze zapotrzebowania podszczytowego.

  THE PROBLEM OF RESTRUCTURING OF THE STRUCTURE OF ENERGY GENERATION SOURCES AND PRIMARY ENERGY CARRIERS
  The paper has an intention to turn attention on necessity of action which has to be taken by electric energy generation sector to limit emission of CO2, in the near future. The rehabilitation or new construction of base load and shoulders load fed electric energy generating blocks should be considered.

 19. Ney R.: PROBLEM ZASOBÓW WĘGLA KAMIENNEGO W ASPEKCIE GOSPODARKI RYNKOWEJ

  Na podstawie analizy zasobów węgla w 37 kopalniach określono współczynnik zamiany zasobów przemysłowych na zasoby wydobywalne, które określono na 0,55. W tym świetle z 10908 mln ton węgla udokumentowanych w złożach zagospodarowanych do realnego wydobycia pozostaje 5999 mln ton. Ilość ta wystarczy na 63 lata przy rocznym wydobyciu 95 mln ton, pod warunkiem udostępnienia głębszej partii tych złóż. Ponadto w pracy określono warunki, na jakich powinna być prowadzona gospodarka zasobami węgla kamiennego.

  HARD COAL RESERVES MANAGEMENT FOR THE COMPETITIVE MARKET CONDITIONS
  The paper presents the analysis of recovery factor from recoverable reserves to mineable reserves. The average foctor based on 37 mine data is 0,55. This means that from 10908 million tons of demonstrated reserves, the amount of 5999 million tons could be exploited. Therefore the lifetime of reserves is 63 years assuming 95 million tons of annual production. However, additional deeper reserves should be exploited. The paper also presents indications for the effective resources management.

 20. Karbownik A., Turek M., Nycz R.: WĘGIEL DLA KRAJOWEJ ENERGETYKI W ASPEKCIE PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

  W referacie przedstawiono możliwości zaspokojenia potrzeb krajowej energetyki zawodowej na węgiel kamienny w okresie do 2020 roku na tle wielkości produkcji miałów energetycznych wynikającej z ustaleń rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998÷2002. W tym celu przeanalizowano wielkość i strukturę jakościową zasobów węgla kamiennego oraz istniejącą i planowaną bazę techniczną wzbogacania i przygotowania węgla do zbytu. Podano prognozę zapotrzebowania energetyki zawodowej na węgiel kamienny uzyskaną z badań sondażowych wszystkich zakładów energetyki oraz prognozę produkcji miałów energetycznych do 2020 roku sporządzoną na podstawie materiałów ze spółek węglowych. W końcowej części przedstawiono potrzeby energetyki zawodowej na węgiel kamienny na tle prognozy sprzedaży krajowej węgla w najbliższych latach 1998÷2000.

  COAL FOR POWER SECTOR IN THE ASPECT OF THE RESTRUCTURING PROGRAMME OF HARD COAL INDUSTRY
  The paper presents possibilities of meeting demand for coal of domestic power sector till the year 2020 in the view of output of coal fines foreseen in the government programme of hard coal industry reform for the years 1998 2002. The quantity and quality structure of coal reserves was analysed for these purposes as well as existing and planned technical infrastructure of coal washing and handling. A forecast of power sector demand for coal, gathered from the questionnaire of all power sector enterprises is presented. The forecast of coal fines production till 2002, done on a basis of coal companies materials, is also given. Finally, the needs of power sector for coal in the aspect of the forecast of domestic sale of coal for the nearest years (1998 2000) are shown.

 21. Nodzyński R.: OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DOSTAW WEGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO W POLSCE OBECNIE I W PERSPEKTYWIE LAT 2010-2020

  W artykule został przedstawiony stan gospodarki energetycznej na świecie oraz sytuacja na rynku paliw i energii w Polsce. Dokonano oceny wielkości zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny w Polsce przez podstawowe grupy odbiorców w perspektywie lat 2010-2020. Artykuł zawiera również analizę możliwości wydobywczych kopalń węgla kamiennego czynnych do 2025 roku oraz kopalń węgla brunatnego, a także zarys programu rządowego reformy górnictwa węgla kamiennego.

  EVALUATION OF NEEDS AND SUPPLY POSSIBILITIES OF HARD AND BROWN COALS IN POLAND NOW AND IN THE PERSPECTIVE OF THE YEARS 2010- 2020.
  The paper present the present state of the world energy economy and the situation the fuel and energy market in Poland. The evaluation of demand for coal by the main groups of users till the year 2010 - 2020 is done. The paper gives also an analysis of production possibilities of existing hard and brown coal mines till the year 2025 and the outline of the government programme of hard coal industry reform.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI