Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

IV Konferencja Kraków 1984
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Ocena prognoz i efektywności poszukiwań ropy i gazu ziemnego w Polsce"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Ney R.: Problemy pozyskania ropy naftowej i gazu ziemnego.
 2. Kruczek J.: Ocena wyników ekonomicznych problemu węzłowego 01.1.
 3. Kuśmierek J.: Uzasadnienie perspektyw ropo- i gazonośności formacji fliszowej we wschodniej części Karpat Polskich i propozycje udokumentowania zasobów.
 4. Jawor E.: Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Karpatach zachodnich.
 5. Jucha S., Nitkiewicz K.: Ocena zasobów węglowodorów w zapadlisku przedkarpackim na tle warunków akumulacji złóż.
 6. Górecki W., Strzetelski W.: Uzasadnienie perspektyw roponośności Kambru Starej Platformy.
 7. Cimaszewski L.: Uzasadnienie, perspektywy oraz propozycje poszukiwań zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w dewońskiej formacji osadowej.
 8. Sokołowski J.: Uzasadnienie ropogazonośności utworów mezozoicznych oraz potrzeby zmian kierunków i metod poszukiwania złóż ropy i gazu w Polsce.
 9. Burzewski W.: Geodynamiczne uzasadnienie perspektyw naftowych mezozoicznego kompleksu strukturalnego według analizy prospekcyjnej południowej części synklinorium łódzkiego.
 10. Karnkowski P.: Efektywność prac geologiczno-poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego w okresie lat 1945-1983.
 11. Tombark J., Kilar A., Karnkowski P.: Techniczne możliwości zabezpieczenia przyrostu zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.
 12. Najdjonow W., Cimaszewski L., Ryba J.: Uwagi o własnościach zbiornikowych poziomu ropogazonośnego kambru środkowego na obszarze morskiej części synkliny bałtyckiej.
 13. Neuman E., Weil W.: Warunki sedymentacji i zmienność facjalna klastycznych utworów kambru w akwatorialnej części syneklizy perybałtyckiej.
 14. Sokołowski J.: Perspektywy ropogazonośności Karpat wewnętrznych w świetle wyników wierceń Bańska IG-1 i Makuszyna IG-1.
 15. Moryc W., Ratajska E.: Perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w utworach jury środkowej na obszarze przedgórza Karpat.
 16. Krzysztofowicz Z., Sikorski B., Solak M.: Możliwości poszukiwań bituminów w osadach mezozoiku wynklinorium mogileńskiego w aspekcie nowych poglądów na rozwój i budowę tych osadów.
 17. Surmiak W., Żołnierczuk T.: O możliwościach zagospodarowania złóż gazu ziemnego w dolomicie głównym w południowo-zachodniej Polsce.
 18. Krynicki T.: Możliwości wykorzystania wyników badań refleksyjnych w rozpoznawaniu budowy podłoża skonsolidowanego i pokrywy osadowej w związku z poszukiwaniami węglowodorów.
 19. Pelc T.: Dewońskie rafy koralowe lubelszczyzny w badaniach geofizycznych i stan obecny i perspektywy.
 20. Pätz H.: Uwagi o zależności między geologiczno-naftowymi badaniami podstawowymi i zadaniami poszukiwawczymi i rozpoznawczymi.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI