Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

X Konferencja Zakopane 1996
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Problemy popytowo-podażowe na krajowym rynku energii i paliw stałych"

Wnioski z X Konferencji

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Podobiński A. Badania marketingowe rynku węgla kamiennego.

 2. Tażbirek L., Starzak Z., Pruchnicki J. Niektóre problemy rynku węgla kamiennego związane z restrukturyzacją sektora paliwowo-energetycznego kraju.

 3. Rupik E. Rola Spółki Polski Koks S.A. w obrotach węglem i koksem na rynku krajowym I zagranicznym.

 4. Suwała W., Kudełko M., Kwiecień S. Uwagi na temat opłacalności eksportu węgla kamiennego.

 5. Suwała W., Kudełko M., Kwiecień S. Badania modelowe rynku węgla w Polsce.

 6. Małko J. Zintegrowane planowanie w elektroenergetyce.

 7. Janiczek R. S., Kwiatkowski M. Strategie rozwoju elektrowni systemowych do 2020 roku.

 8. Drożdż M. Zastosowanie modelu matematycznego do planowania i sterowania systemem popytu i podaży w gospodarce energetycznej polski.

 9. Drożdż M. Modelowanie procesów produkcji i zużycia energii - modernizacja systemu na poziomie podaży i popytu.

 10. Jankowski B., Umer A., Niemyski M., Gryza P. Uwarunkowania zmian popytu krajowego na węgiel kamienny na tle prognoz potrzeb energetycznych kraju w perspektywie średnio- i długookresowej.

 11. Majka K., Połecki Z. Problemy tworzących się rynków energii elektrycznej i ciepła.

 12. Kamrat W. Wybrane problemy inwestowania na lokalnym rynku energii.

 13. Sobota J. Czynniki wpływające na sprawność kotłów energetycznych przy zmianie jakości spalanego węgla kamiennego.

 14. Krupa M., Pronobis M. Analiza wpływu własności węgla na pracę kotła.

 15. Czarnecki A. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania w elektrowni Ostrołęka węgla oczyszczonego w technologii "CUSTOM COALS".

 16. Dziwok M., Hycnar J.J., Pinko L. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne przy spalaniu węgla.

 17. Markowski E., Jedut A. Problemy elektrociepłowni Lublin-Wrotków związane ze zmianą dostawcy węgla energetycznego.

 18. Żywica R., Kasztelewicz Z., Zawacki T. Prognoza rozwoju sektora paliwowo-energetycznego opartego o węgiel brunatny w województwie konińskim.

 19. Szwarnowski A. Możliwości zagospodarowania złoża "Turów" w perspektywie roku 2035. Prognoza kosztów pozyskania węgla brunatnego w KWB "Turów".

 20. Kozłowski Z., Wagenknecht J. Struktura cen I kosztów w kopalniach węgla brunatnego w perspektywie do 2020 roku na przykładzie KWB "Bełchatów".

 21. Karcz A., Cieślar R. Zapotrzebowanie na koks i możliwości produkcyjne krajowych koksowni.

 22. Gawlik L. Analiza możliwości zaspokojenia krajowego popytu na węgiel energetyczny do roku 2020.

 23. Bojarski W.W., Jankowski B. Zaopatrzenie kraju w paliwa i energię w początku XXI w.

 24. Bojarski W.W. Polska gospodarka energetyczna w punkcie zwrotnym.

 25. Blaschke W. O możliwości kosztowego kształtowania cen węgla kamiennego energetycznego.

 26. Majka-Myrcha B., Folta H. Jakość węgla energetycznego i jego podaż w eksploatowanych pokładach kopalń węgla kamiennego

 27. Ney R. Uwarunkowania rynku energii w Polsce.

 28. Kelner Z., Lucjan Noras L. Rola pośredników w handlu węglem kamiennym.

 29. Muszkiet T. Aktualna i prognozowana polityka państwa w odniesieniu do wykorzystania własnych surowców energetycznych do 2020r.

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:
 1. Podobiński A.: Badania marketingowe rynku węgla kamiennego.

  Prawidłowy sposób prowadzenia badań marketingowych rynku węgla kamiennego wymaga z jednej strony sporządzenia dokładnego i przemyślanego planu badania marketingowego oraz jego zrealizowania, a drugiej określenia, opartego na nim, zamkniętego cyklu badawczego.
  W przedsiębiorstwach stosujących marketing tego rodzaju na rynkach zbytu swoich produktów podstawowe znaczenie mają czynności analityczno-badawcze, obejmujące obserwację tych rynków, ich analizę oraz prognozę zmian wszystkich podstawowych kategorii ekonomicznych danego rynku, aby na tej podstawie budować swoją strategię działania odnośnie do wejścia ze swoimi produktami na nowy rynek zbytu lub odnośnie do utrzymania i umocnienia swojej pozycji na dotychczasowych rynkach sprzedaży.
  Scharakteryzowano prawidłowo przygotowany plan badania marketingowego oraz poszczególne fazy dobrze przeprowadzonego pełnego zamkniętego cyklu badania marketingowego rynku węgla kamiennego.

 2. Tażbirek L., Starzak Z., Pruchnicki J.: Niektóre problemy rynku węgla kamiennego związane z restrukturyzacją sektora paliwowo-energetycznego kraju.

  W niniejszym referacie przedstawiono niektóre problemy, uwagi i wnioski wynikające z analizy ilościowo-jakościowej podaży węgla kamiennego w okresie do 2000 roku, opracowanej w latach 1994-1995. Podaż ta wynika z biznes-planów kopalń i spółek węglowych, obejmujących lata 1995-2005 oraz z dodatkowych opracowań dla okresu do 2020 roku w zakresie: Żywotności kopalń, struktury ilościowo-jakosciowej produkcji węgla, inwestycji - w tym projakościowych oraz przewidywanych głównych kierunków zbytu węgla, w tym dla energetyki zawodowej.

 3. Rupik E.: Rola Spółki Polski Koks S.A. w obrotach węglem i koksem na rynku krajowym I zagranicznym.

  W referacie przedstawiono genezę powstania Spółki Polski Koks S.A. oraz aktualną sytuację w zakresie produkcji koksu w kraju i na świecie jak również możliwe warianty wielkości produkcji koksu w koksowniach krajowych. Omówiono rozwój firmy od momentu powstania oraz dotychczasowe wyniki Polskiego Koksu S.A.
  Ponadto przedstawiono strategiczne cele firmy jak również prognozy na przyszłość odnośnie eksportu koksu przez Spółkę.

 4. Suwała W., Kudełko M., Kwiecień S.: Uwagi na temat opłacalności eksportu węgla kamiennego.

  Niniejszy referat jest głosem w dyskusji nad opłacalnością eksportu węgla kamiennego. Jego celem jest pokazanie pewnego kryterium opłacalności dla aktualnych warunków polskiego górnictwa węglowego. Aby cel ten osiągnąć, konieczna jest znajomość funkcji kosztu jednostkowego względem wielkości produkcji. Pozwala to określić tzw. efekt skali, tj. obniżenie kosztu jednostkowego wskutek wzrostu produkcji. W niniejszej pracy przedstawiono weryfikację tego kryterium na podstawie danych górnictwa węgla kamiennego za lata 1991-1994.

 5. Suwała W., Kudełko M., Kwiecień S.: Badania modelowe rynku węgla w Polsce.

  W referacie przedstawiono stan badań nad modelami rynku węgla w Polsce. Obecnie rozwijane są badania nad modelami równowagi rynkowej dwoma metodami: programowania matematycznego i ekonometryczną. Pierwsza z modeli funkcjonuje obecnie w uproszczonej wersji - modelu dystrybucji i pozwala analizować kształtowanie się cen i dystrybucji węgla. Metoda ekonometryczna pozwala obecnie na budowanie krótkookresowych modeli popytu węgla dla różnych grup odbiorców.

 6. Małko J.: Zintegrowane planowanie w elektroenergetyce.

  Zintegrowane Planowanie w Elektroenergetyce (IRP) stanowi dziś powszechnie stosowane narzędzie rozwiązywania problemów, związanych z optymalnym planowaniem rozwoju i identyfikacją nowych zasobów. Stale wzrastająca konkurencyjność na rynku energii elektrycznej prowadzi do konfliktu pomiędzy celami planowania w krótkim horyzoncie planistycznym a planowaniem strategicznym. W warunkach rynku konkurencyjnego tradycyjne procedury IRP prowadzić będą do wyników nieoptymalnych, gdyż nie uwzględniają one pełnego obrazu uzasadnionych kosztów i efektów lub wartości klienta. Wiele przedsiębiorstw energetycznych i organów regulacji energetycznej doszło do wniosku, iż niezbędna jest zmiana celów i przystosowanie zasad działania IRP dla odzwierciedlenia faktu, że konkurencyjność staje się coraz istotniejszym czynnikiem, wpływającym na decyzje planistyczne w sektorze elektroenergetyki.
  W referacie przedstawione zostaną zasady funkcjonowania, stan zastosowań oraz poglądy na przyszłość IRP.

 7. Janiczek R. S., Kwiatkowski M.: Strategie rozwoju elektrowni systemowych do 2020 roku.

  W początkowej części referatu przedstawiono uwarunkowania rozwoju elektrowni krajowych i wdrażaną w PSE SA metodykę zintegrowanego programowania rozwoju źródeł. Następnie scharakteryzowano nowe technologie wytwarzania i omówiono podstawowe problemy modernizacji elektrowni. Zdefiniowano możliwe opcje modernizacji, niezbędne dla wykonania systemowych obliczeń optymalizacyjnych. Wyniki realizowanych obecnie obliczeń przedstawione będą podczas konferencji.

 8. Drożdż M.: Zastosowanie modelu matematycznego do planowania i sterowania systemem popytu i podaży w gospodarce energetycznej polski.

  W artykule przedstawiono zastosowanie modelu kumulującego opracowanego dla polskiego systemu surowcowo-energetycznego do planowania i modernizacji tego systemu. Obliczono potencjał oszczędności surowców w gospodarce wynikający z pełnego wprowadzenia energooszczędnych świetlówek w lokalach mieszkalnych na terenie kraju. Obliczono także zmniejszenie całkowitej wielkości energii wytwarzanej w gospodarce związane z realizacją programu.

 9. Drożdż M.: Modelowanie procesów produkcji i zużycia energii - modernizacja systemu na poziomie podaży i popytu.

  W pracy przedstawiono problematykę modernizacji systemu energetycznego na poziomie zasilania i zużycia energii.
  Do analizy zagadnienia autor użył opracowanego przez siebie modelu kumulującego gospodarki surowcowo-energetycznej ujmującego strumienie przepływu surowców, materiałów, produktów i energii. Przedstawiono metodę określania sprawności procesów wytwarzania energii w ujęciu modelami kumulującymi. Omówiono metody zwiększenia sprawności systemu energetycznego poprzez modernizację systemu energetycznego poprzez modernizację systemu podaży energii, popytu na energię, a także wytwarzanie energii u odbiorcy.

 10. Jankowski B., Umer A., Niemyski M., Gryza P.: Uwarunkowania zmian popytu krajowego na węgiel kamienny na tle prognoz potrzeb energetycznych kraju w perspektywie średnio- i długookresowej.

  W referacie dokonano analizy możliwych zmian popytu na węgiel kamienny i brunatny na tle innych nośników energii w Polsce w perspektywie średnio - i długookresowej. Przedstawiono prognozę krajowego popytu na energię finalną, wynikającą z uaktualnionych założeń scenariuszy makroekonomicznego rozwoju kraju do roku 2010. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na konkurencyjność technologii węglowych względem technologii spalających inne paliwa w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Na podstawie obliczeń, przeprowadzonych przy pomocy optymalizacyjnego modelu systemu energetycznego kraju EFOM-ENV, określono przybliżone wielkości popytu na węgiel w kraju oraz jego udział w krajowym bilansie energetycznym. Przebadano i omówiono wpływ zmian niektórych założeń na przewidywaną wielkość popytu na paliwa stałe.

 11. Majka K., Połecki Z.: Problemy tworzących się rynków energii elektrycznej i ciepła.

  Najważniejszymi czynnikami warunkującymi tworzenie się rynków energii są: brak podstaw prawnych (brak Prawa Energetycznego), utrzymywanie się cen urzędowych na nośniki energii i konieczność stosowania rozrachunków opartych na kosztach standardowych, niedostosowanie infrastruktury sieci przesyłowych do obrotu energią pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
  Można spodziewać się, że w ciągu dwu lat od wejścia w życie Prawa Energetycznego nastąpi uwolnienie cen energii elektrycznej i zaistnieje rynek energii elektrycznej operujący kosztami i cenami ekonomicznymi. Obecne formy obrotu energią elektryczną zostaną wtedy wzbogacone o bezpośrednie zakupy energii od wytwórców przez spółki dystrybucyjne i wielkich odbiorców. Po wygaśnięciu umów średnioterminowych między wytwórcami a PSE S.A. zacznie na szerszą skalę funkcjonować rynek giełdowy.
  Znacznie bardziej złożona sytuacja istnieje na powstających lokalnych rynkach ciepła. Z chwilą wejścia w życie Prawa Energetycznego rozpocznie się konkurencja pomiędzy wytwórcami ciepła, pragnącymi sprzedawać ciepło bezpośrednio odbiorcom finalnym, korzystając odpłatnie z sieci ciepłowniczych na podstawie prawa dostępu stron trzecich do sieci energetycznych.

 12. Kamrat W.: Wybrane problemy inwestowania na lokalnym rynku energii.

  Przedstawiono problemy inwestowania na lokalnym rynku energii. Scharakteryzowano rynek energii oraz przedstawiono koncepcję metody oceny ryzyka inwestycyjnego.

 13. Sobota J.: Czynniki wpływające na sprawność kotłów energetycznych przy zmianie jakości spalanego węgla kamiennego.

  Pracujące w energetyce kotły przystosowane są do spalania węgla o dużym zakresie zmienności podstawowych parametrów. Istnieją jednak takie własności paliwa, dla których kocioł w danych warunkach eksploatacyjnych osiąga najwyższą sprawność energetyczną. Spalanie węgla nie mieszczącego się w tych optymalnych parametrach powoduje pogorszenie sprawności. W referacie przedstawiono wpływ jakości węgla kamiennego na sprawność przy uwzględnieniu rozwiązań konstrukcyjnych kotłów.

 14. Krupa M., Pronobis M.: Analiza wpływu własności węgla na pracę kotła.

  Wybór gatunku węgla, który byłby najkorzystniejszy dla posiadanych kotłów ma podstawowe znaczenie w każdej elektrowni bądź elektrociepłowni. Ocenie podlegają zarówno dostępne na rynku gatunki węgla wydobywanego przez poszczególne kopalnie, jak i węgle uzyskiwane w wyniku wzbogacania. Wybrane paliwo powinno charakteryzować się najniższym kosztem jego zastosowania w warunkach danego zakładu. W pracy przedstawiono metodę wyboru optymalnego gatunku węgla opartą na określeniu rocznego kosztu uwzględniającego koszt zakupu i transportu paliwa, koszt składowania, koszt przemiału, koszt odpopielania i składowania popiołu, koszt przetłaczania spalin i powietrza, koszty ekologiczne (odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin), koszt erozji powierzchni ogrzewalnych kotła, koszty związane z żużlowaniem i powstawaniem osadów popiołu oraz koszt korozji w kotle.

 15. Czarnecki A.: Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania w elektrowni Ostrołęka węgla oczyszczonego w technologii "CUSTOM COALS".

  W referacie przedstawiono wyniki teoretycznej analizy zastosowania w Elektrowni Ostrołęka na blokach 200MW różnych gatunków węgla oczyszczonego w technologii Custom Coals. Przedstawiono spodziewane do uzyskania wartości stężeń SO2 w emitowanych spalinach, stopień ograniczenia emisji SO2 w porównaniu z emisją z węgla nie oczyszczonego a także przewidywane kształtowanie się kosztów związanych ze stosowaniem technologii głębokiego oczyszczania węgla. Określono spodziewany wzrost kosztów jednostkowych węgla po oczyszczeniu, kosztów energii chemicznej węgla oczyszczonego, kosztów paliwowych energii elektrycznej, oraz jednostkowy koszt redukcji SO2. Referat obrazuje w jak znacznym stopniu, zarówno efekt techniczny jak i efekt ekonomiczny stosowania w elektrowni głęboko oczyszczonego węgla, zależą od gatunku użytego surowca.

 16. Dziwok M., Hycnar J.J., Pinko L.: Aspekty ekologiczne i ekonomiczne przy spalaniu węgla.

  W celu obniżenia emisji związków siarki w elektrowniach węglowych oprócz technologii odsiarczania spalin, które są stosunkowo drogie, można stosować odpowiednio dobrany węgiel o niskiej zawartości siarki. Ponieważ ilość wysokojakościowych węgli jest ograniczona, to celowym jest ze względów ekonomicznych i technicznych odpowiednie przygotowanie węgla, który ma być spalony w elektrowni. Już obecnie szereg kopalń węgla kamiennego stosuje sporządzenie mieszanek węgla energetycznego dla zapewnienia wymaganej kaloryczności, zapopielenia i zasiarczenia. System ten jest opisany w artykule.

 17. Markowski E., Jedut A.: Problemy elektrociepłowni Lublin-Wrotków związane ze zmianą dostawcy węgla energetycznego.

  W referacie przedstawiono korzyści i negatywy związane ze zmianą dostaw węgla z kopalń śląskich do Elektrociepłowni Lublin-Wrotków na dostawy z Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. Dane dotyczą wielkości, jakości i cen zakapowanego węgla dla celów produkcyjnych energii cieplnej oraz jego udziału w kosztach produkcji 1 GJ ciepła.

 18. Żywica R., Kasztelewicz Z., Zawacki T.: Prognoza rozwoju sektora paliwowo-energetycznego opartego o węgiel brunatny w województwie konińskim.

  W referacie przedstawiono rolę sektora paliwowo-energetycznego w województwie konińskim. Na podstawie posiadanej bazy zasobowej węgla brunatnego oraz planów modernizacyjnych elektrowni "Konin" i "Pątnów" nakreślono perspektywę rozwoju Kopalni "Konin" w horyzoncie 2040 roku. Wskazano na konieczność unowocześnienia technologii górniczej zdejmowania nadkładu i wydobycia węgla, co w konsekwencji może obniżyć koszty wydobycia węgla i utrzyma konkurencyjną cenę energii elektrycznej produkowanej na bazie węgla brunatnego z KWB "Konin" w stosunku do innych nośników energii.

 19. Szwarnowski A.: Możliwości zagospodarowania złoża "Turów" w perspektywie roku 2035. Prognoza kosztów pozyskania węgla brunatnego w KWB "Turów".

  Referat prezentuje poglądy autora w zakresie oceny aktualnego stanu sektora wytwarzania energii oraz niezbędnych warunków rozwoju podmiotów uczestniczących w procesie wytwarzania energii.
  Przedstawia zasady uzgodnień i umów wieloletnich, które stanowią podstawę planowania i realizacji procesów modernizacyjno-odtworzeniowych w Kopalni i Elektrowni Turów. W referacie dokonano przeglądu inwestycji zrealizowanych w KWB "Turów" w latach 1991- 1995 oraz przedstawiono działania programowane na lata 1997-2012. Zaprezentowano analizę metod prognozowania kosztów pozyskania węgla stosowaną w praktyce KWB "Turów".

 20. Kozłowski Z., Wagenknecht J.: Struktura cen I kosztów w kopalniach węgla brunatnego w perspektywie do 2020 roku na przykładzie KWB "Bełchatów".

  W artykule omówiono strukturę cen i kosztów węgla brunatnego w perspektywie planowanego rozwoju branży energetycznej do roku 2020: udział amortyzacji w finansowaniu inwestycji, problem finansowania zagospodarowania poeksploatacyjnego wyrobisk końcowych wraz z propozycją stworzenia funduszu likwidacyjnego.

 21. Karcz A., Cieślar R.: Zapotrzebowanie na koks i możliwości produkcyjne krajowych koksowni.

  Aktualna i prognozowana struktura zużycia koksu produkowanego w polskich koksowniach, wskazuje na niski, bo zaledwie około 40% udział krajowego hutnictwa żelaza, przy znaczącej produkcji koksu do celów grzewczych i dla innych pozahutniczych odbiorców przemysłowych (około 30 % rynku). Reszta koksu jest przedmiotem eksportu, stawiając Polskę z pulą ponad 3 mln ton koksu rocznie, wśród najbardziej znaczących eksporterów tego paliwa. Na dalszą egzystencję krajowego koksownictwa zasadniczy wpływ będą miały: możliwości techniczne koksowni oraz popyt na koks opałowy i na eksport. Znaczne zdekapitalizowanie urządzeń produkcyjnych koksowni, przy braku środków na działalność restytucyjno-modernizacyjną może spowodować, że już w roku 2000 moce produkcyjne naszych koksowni stopnieją z obecnych 11,5 mln ton do 8,5 mln ton koksu/rok, a w roku 2005 nawet do 5,4 mln ton, co z trudem zabezpieczy najniezbędniejsze potrzeby krajowe.

 22. Gawlik L.: Analiza możliwości zaspokojenia krajowego popytu na węgiel energetyczny do roku 2020.

  W referacie przedstawiono rozważania dotyczące przyszłego popytu energetyki na węgiel oraz górniczą prognozę podaży miałów dla energetyki. Zestawienie prognoz rozwoju elektroenergetyki z prognozami podaży prowadzą do wniosku, że w perspektywie do roku 2020 w kraju wystąpią niedobory miałów energetycznych. W artykule rozważono możliwości zwiększenia produkcji węgla po roku 2000 oraz podano ilości węgla, które mogą być oferowane przez górnictwo po cenach niższych od cen importowych węgla.

 23. Bojarski W.W., Jankowski B.: Zaopatrzenie kraju w paliwa i energię w początku XXI w.

  W ciągu dziesięciolecia 1985-95 energochłonność polskiej gospodarki zmniejszyła się prawie o 30% i niewątpliwie będzie się obniżała nadal. Wprowadzany europejski wolny rynek energetyczny spowoduje także rozluźnienie związku pomiędzy krajowym zapotrzebowaniem na paliwa i energię, a ich produkcją. W tej sytuacji konieczne jest nowe podejście do prognozowania, ale do tego brak jest odpowiednich danych i metod. Podano jednak niektóre nowsze prognozy dla węgla, energii elektrycznej i gazu, do 2015 r., niższe od zawartych w rządowych Założeniach polityki energetycznej. Szczególnie duże różnice dotyczą gazu. Tymczasem realizowane przedsięwzięcia, oparte na nadmiernych przewidywaniach, zwiększają uzależnienie kraju od monopolistycznych dostaw gazu rosyjskiego do 66-75% zużycia, co istotnie zagraża bezpieczeństwu Polski. Konieczna jest dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i renegocjacja porozumień w sprawie importu i tranzytu gazu rosyjskiego.

 24. Bojarski W.W.: Polska gospodarka energetyczna w punkcie zwrotnym.

  W ostatnich latach w krajach rozwiniętych istotnie zmieniły się warunki, które od kilkudziesięciu lat determinowały zasady państwowej polityki energetycznej. W nowych warunkach, wśród licznych kontrowersji, podejmowane są nowe kierunki tej polityki. Sytuacja ta dotyczy także Polski, ale tylko częściowo, ze względu na odmienność warunków. Tymczasem forsuje się najłatwiejsze, modne za granicą rozwiązania, służące realizacji wielkich międzynarodowych interesów, niezgodnych z polskim interesem narodowym. Zagraniczne doradztwo, związane m in. z Traktatem Europejskiej Karty Energetycznej, zastępuje krajowe badania strategiczne. Wynikiem tego są m.in. liczne niedopowiedzenia w rządowych Założeniach Polityki Energetycznej oraz niekorzystne zapisy projektu Ustawy - Prawo Energetyczne, zamierzenia prywatyzacji najnowszych elektrowni i inne. Konieczne jest pełne zaangażowanie polskich specjalistów energetyków, naukowców i praktyków, dla wypracowania polskiego programu transformacji polskiej energetyki.

 25. Blaschke W.: O możliwości kosztowego kształtowania cen węgla kamiennego energetycznego.

  W referacie przedstawiono zarys możliwości stworzenia systemu cen opartego na kosztach pozyskania węgli w określonych przedziałach parametrów jakościowych. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie, w warunkach rynkowych, mechanizmów regulacji podaży i popytu opartych o oferowane na podstawie kosztów ceny węgla. Dobór przez użytkowników węgla o pożądanych parametrach jakościowych oparty mógłby być o kryteria ekonomiczne, a nie tylko technologiczne.

 26. Majka-Myrcha B., Folta H.: Jakość węgla energetycznego i jego podaż w eksploatowanych pokładach kopalń węgla kamiennego.

  W referacie przedstawiono informacje o ilości i jakości węgla wydobywanego z różnych pokładów kopalń węgla energetycznego w 1995 roku. Dane usystematyzowano w ustalonych przedziałach rosnącej średniej zawartości siarki całkowitej. Wykonano również analizę podaży węgla według jego jakości w pokładach. Podniesiono problem prowadzenia rozsądnej gospodarki węglem energetycznym nisko i wysokozasiarczonym w aspekcie problemów ochrony środowiska.

 27. Ney R.: Uwarunkowania rynku energii w Polsce.

  W referacie omówiono problemy występujące przy reformie systemu paliwowo- energetycznego w świetle transformacji gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Zwrócono szczególną uwagę na bariery, jakie napotykać będzie rodzący się rynek energii w Polsce.
  Konieczne jest jednak przyspieszenie zmian strukturalno-ekonomicznych systemu paliwowo-energetycznego celem szybszego wprowadzenia polskiej energetyki w system rynkowy.

 28. Kelner Z., Lucjan Noras L.: Rola pośredników w handlu węglem kamiennym.

  W referacie poruszono syntetycznie problemy podażowo-popytowe węgla kamiennego w Polsce oraz organizację handlu węglem. Na tym tle wskazano na rolę i znaczenie firm handlujących węglem, w tym przedstawiono pozycję CZW "Węglozbyt" S.A.

 29. Muszkiet T.: Aktualna i prognozowana polityka państwa w odniesieniu do wykorzystania własnych surowców energetycznych do 2020r.

  Referat zawiera podstawowe elementy polityki energetycznej państwa, które aktualnie są przedmiotem prac agend rządowych i parlamentarnych w Polsce. Stanowić one mają porządek prawny dla strategicznego sektora gospodarki narodowej - sektora energetycznego i mają wyznaczać jego rozwój w okresie prognozy.
  Stwierdzenia i podane fakty dowodzą, że aktualnie brak jest w Polsce stałego ośrodka, który wypracowywałby podstawowe kryteria dla rządu w zakresie polityki energetycznej w długim horyzoncie czasowym. Tymczasem selektywnie podejmowane decyzje o rozwoju poszczególnych branż energetycznych, przesądzają o skutkach w okresach prognozy, które w rezultacie mogą okazać się sprzeczne z bezpieczeństwem i ekonomią, a więc podstawowymi kryteriami, na których powinna opierać się polityka energetyczna kraju.
  W referacie znajduje się krytyczne ustosunkowanie do działań agend rządowych tak w odniesieniu do aktualnej, jak i prognozowanej polityki energetycznej.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI