Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

II Konferencja Kraków 1981
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

" Efektywność wykorzystania zasobów węgla kamiennego"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Ney R.: Krajowe zasoby węgla kamiennego na tle światowych zasobów surowców energetycznych.
 2. Dembowski Z.: Możliwości zagospodarowania złóż węgla kamiennego na tle obecnego stanu rozpoznania zagłębi węglowych.
 3. Długosz A., Karcz A.: Główne kierunki rozwoju metod chemicznej przeróbki węgla.
 4. Zdanowski A.: Budowa geologiczna i obszary perspektywiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
 5. Opyrchał S.: Stan rozpoznania oraz możliwości powiększenia bazy zasobowej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych badań geologicznych.
 6. Różkowski A.: Hydrogeologiczne warunki występowania złóż węgli w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
 7. Karwasiecka M.: Wpływ budowy geologicznej GZW na warunki geotermiczne.
 8. Pietsch K., Ślusarczyk R.: Rozpoznanie budowy warstw węglonośnych Lubelskiego Zagłębia Węglowego metodą sejsmiki węglowej.
 9. Grabowska T., Małoszewski S., Ney R., Raczyńska M.: Szczegółowe badania grawimetryczne i magnetyczne w obszarze Centralnego Rejonu Węglowego Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
 10. Kordylewska Z., Kordylewski J.: Próba zastosowania analizy skupień do klasyfikacji pokładów węgla.
 11. Naglik W.: Nadzór i kontrola Urzędów Górniczych nad gospodarką eksploatacyjną złożami węgla kamiennego.
 12. Skinderowicz B., Chwastek J.: Ochrona środowiska a gospodarka złożami węgla kamiennego.
 13. Pluta L.: Przyszłościowe kierunki eksploatacji a efektywność wykorzystania złóż.
 14. Mikuła K., Liszka J.: Efektywność spalania miałów węglowych w wirowym złożu fluidalnym.
 15. Zieliński H.: Efektywność wykorzystania węgla kamiennego w procesach produkcji paliw koksowych.
 16. Marzec A.: Wpływ własności węgli na ich przydatność do otrzymania paliw ciekłych na drodze uwodornienia.
 17. Szarafiński Z., Drogoń W., Jaworski A.: Efektywność procesów wzbogacania w zakładach przeróbczych węgla kamiennego.
 18. Blaschke Z.: Możliwości efektywnego wykorzystania mułów węglowych w energetyce.
 19. Montewski W., Stachurski J., Peschak E., Żmuda W.: Możliwości zastosowania węgli niskopopiołowych w gospodarce paliwowo- energetycznej.
 20. Ściążko M., Liberacki J., Kaziszyn A.: Spalanie karbonizatu w złożu fluidalnym.
 21. Różkowski A., Rudzińska T.: Hydrogeologiczne warunki eksploatacji górniczej w Centralnym Rejonie Węglowym w LZW.
 22. Tarnowski J.: Geologiczne warunki występowania metanu w Górnośląskiej Niecce Węglowej.
 23. Blaschke W., Górska L., Mokrzycki E., Suwała W.: Propozycja podziału węgli kamiennych na rodzaje paliw dla potrzeb modelu bilansu gospodarki węglem.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI