Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

VI Konferencja Zakopane 1987
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Ceny a koszty pozyskania pierwotnych nośników energii w Polsce"

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Szpilewicz A.: Wybrane składowe kosztu paliw kopalnych w PRL.
 2. Jaworski A.: Aspekty ekonomiczne wzbogacania węgli kamiennych.
 3. Bojarski W.: Metodyka wyznaczania kosztów społecznych pozyskiwania paliw z zasobów krajowych.
 4. Księżyk M.: Problemy metodologiczne kategorii kosztów społecznych na przykładzie kopalnych paliw energetycznych.
 5. Soliński I., Załucki J., Jamróz M., Czopiński M.: Metodyka wyznaczania kosztów przyrostu pozyskiwania nośników energii.
 6. Czopek K.: Elementy systemu finansowego a koszty społeczne węgla brunatnego.
 7. Dulęba J., Wilk M.: Udział kosztów infrastruktury i wartości strat w środowisku w koszcie społecznym węgla.
 8. Jankowska-Kłapkowska A.: Cenotwórcze znaczenie społecznych kosztów pozyskania pierwotnych nośników energii.
 9. Majewski M.: Modelowe mechanizmy cen paliw (na przykładzie ropy naftowej i węgla).
 10. Grabiński T., Kumanowski M.: Określanie cen wybranych nośników energii metodą porównań międzynarodowych.
 11. Księżyk M.: Problemy metodologiczne ustalania cenkopalnych paliw energetycznych w warunkach polskich.
 12. Czopek K.: Rentowa cena węgla brunatnego.
 13. Nowakowski R., Skręta S.: Ocena polityki taryfowej energii elektrycznej w świetle celów polityki energetycznej kraju.
 14. Szulakowski W., Blaszke J.: Analiza i ocena wpływu warunków górniczo- geologicznych i techniczno-technologicznych oraz zachodzących w nim zmian na koszty wydobycia węgla.
 15. Czopiński M., Soliński I.: Problematyka wpływu warunków geologiczno- górniczych i wielkości kopalni na poziom kosztów wydobycia węgla kamiennego.
 16. Uberman R., Kozioł W.: Warunki geologiczno-górnicze złóż jako czynniki kształtujące koszty wydobycia i ceny węgla brunatnego.
 17. Muszkiet T.: Wzrastająca zależność rozwoju ekonomicznego Polski od importu nośników energii.
 18. Trojak T., Białecki P., Zając J., Gola A.: Metoda oceny efektywności użytkowania paliw i energii warunkiem kompleksowej oceny racjonalnego pozyskiwania i wykorzystania energetycznych surowców mineralnych.
 19. Pluta L.: Drogi racjonalizacji produkcji surowców energetycznych dla obniżenia kosztów ich pozyskiwania.
 20. Ciurla Z.: Propozycje sposobu optymalizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery przy pozyskiwaniu energii.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI