Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXII Konferencja już 14-17 października 2018 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > program Konferencji
Program Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXII Konferencja
odbędzie się w dniach 14-17 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane


Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań


Program XXXII Konferencji

Aktualizacja: 04 października 2018 r.

Program XXXII Konferencji - plik do pobrania

Niedziela, 14 października 2018
od 17:00 Rejestracja uczestników w REWITA "Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - Wieczór z muzyką
Poniedziałek, 15 października 2018
od 8:00 Rejestracja uczestników
7:30-9:30 śniadanie
9:30-11:00 SESJA I
 

Otwarcie Konferencji – prof. K. Galos, Dyrektor Instytutu GSMiE PAN

 • Chmielniak T.: Struktura paliwowa potrzeb energetycznych globu według różnych scenariuszy rozwoju.
 • Stefanowicz J.: Znaczenie kompatybilnego ujęcia aktywów geologiczno-górniczych w polityce surowcowej kraju - rola czasoprzestrzennego ujęcia.
 • Kielerz A., Beuch W., Marzec R.: Węgiel w energetyce zawodowej a polski miks energetyczny.
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-13:00 SESJA II
 
 • Dyczko A.: Górnictwo przyszłości – w stronę JSW 4.0. Inspiracje, wizja, realizacja.
 • Rogala T., Hochuł A.: Aktualny stan oraz główne kierunki zmian produkcji węgla handlowego PGG S.A.
 • Stala-Szlugaj K.: Międzynarodowy rynek węgla energetycznego – stan aktualny i perspektywy.
 • Grudziński Z.: Rozwój międzynarodowych rynków węgla energetycznego.
ok. 13:00 Wspólna fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00-16:30 SESJA III
 
 • Tokarski St.: Koncepcja stabilizacji pracy bloków nadkrytycznych poprzez wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania w dolinach nocnych.
 • Zaporowski B.: Kierunki zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
 • Fałtyn M., Naczyński D.: Czynniki kształtujące popyt, podaż i cenę węgla na rynku węgla kamiennego. Ujęcie modelowe możliwych zmian w horyzoncie długoterminowym.
 • Klojzy-Karczmarczyk B. Mazurek J., Wiencek M.: Muły węglowe i ich mieszanki jako perspektywiczne surowce energetyczne.
16:30-17:00 Przerwa na kawę
17:00-18:30 SESJA IV
 
 • Kasztelewicz Z., Ptak M., Sikora M.: Analiza porównawcza systemów elektroenergetycznych w Polsce i w Niemczech w kontekście wykorzystania zasobów węgla brunatnego.
 • Szczerbowski R.: Polityka energetyczna Niemiec i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy.
 • Sołtysik M.: Klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej.
 • Sikora A.P., Sikora M.P.: Nowa era w światowym rynku LNG.
20:00 Uroczysta kolacja i Spotkanie Towarzyskie. Występ zespołu muzycznego.
Wtorek, 16 października 2018
7:30-9:30 śniadanie
10:00-11:30 SESJA V
 
 • Filip Z., Smędowski Ł.: Kierunki działań dla obniżenia zawartości chloru w węglu zakładów górniczych TAURON Wydobycie SA (ZG Janina, ZG Brzeszcze) w aspekcie zaostrzających się norm w energetyce krajowej.
 • Dziok T., Kołodziejska E., Kołodziejska E., Woszczyna A.: Badania uwalniania rtęci w procesie spalania węgla i biomasy przez użytkowników domowych.
 • Nocoń A., Jelonek I., Nocoń-Jach M., Jelonek Z.: Petrograficzna charakterystyka pelletów drzewnych dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski.
 • Jelonek Z., Nocoń A., Jelonek I., Nocoń-Jach M.: Identyfikacja zanieczyszczeń występujących w popiołach powstałych po spaleniu pelletów drzewnych metodą petrografii optycznej.
11:30-12:00 Przerwa na kawę
12:00-13:30 SESJA VI
 
 • Primus A., Rosik-Dulewska Cz.: Potencjał paliwowy frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i jego rola w krajowym modelu gospodarki odpadami.
 • Feliks J., Klojzy-Karczmarczyk B., Wiencek M.: Granulowanie mułów węglowych i ich mieszanek celem poprawy właściwości transportowych.
 • Kotarba B., Kulig J,, Wilamowski J.: Alternatywne metody zagospo-darowania mułów węglowych.
 • Olsztyńska I.: Czynniki kształtujące krajowy potencjał biopaliw stałych na cele energetyczne.
13:30-15:00 Obiad
15:00-16:30 SESJA VII
 
 • Radović U.: Wpływ samochodów elektrycznych na polski system elektroenergetyczny, emisję CO2 i inne zanieczyszczenia powietrza.
 • Dobras Sz., Więcław-Solny L., Wilk A., Tatarczuk A.: Metan z procesu PTG. Ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.
 • Jastrzębski P., Saługa P.: Innowacyjne metody magazynowania ciepła.
 • Mrowiec D., Saługa P.: Analiza możliwości świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na moc przez koparki kryptowalut w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
18:00 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa, 17 października 2018
7:30-9:30 śniadanie
9:30 – 11:00 SESJA VIII
 
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Staszczak J.: Zastosowanie mułów węglowych do uszczelniania składowisk odpadów komunalnych – rozpoznanie możliwości.
 • Makowska D., Świątek K., Wierońska F, Strugała A.: Wymywanie arsenu z odpadów powęglowych: ocena metod badawczych.
 • Hajduk-Stelmachowicz M.: Audyt energetyczny przedsiębiorstw jako wyzwanie w kontekście poprawy efektywności energetycznej.
 • Sowa S.: Odnawialne źródła energii jako czynnik wpływający na poprawę efektywności energetycznej.
11:15 – 12:15 SESJA IX - POSTEROWA (kawa - w trakcie sesji)
 
 • Blaschke W., Baic I.: Poprawa parametrów rozdziału węgla w osadzarkach poprzez wstępne uśrednienie nadawy metodą odkamieniania na sucho.
 • Boiko O., Szurlej A.: Porównanie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Ukrainy.
 • Bożym M.: Alternatywne kierunki wykorzystania odpadów odlewniczych ze szczególnym uwzględnieniem energetycznego zagospodarowania.
 • Čablik V., Hlavata M., Janakova I.: Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w Czechach.
 • Ceran B.: Analiza porównawcza elektrochemicznych technologii magazynowania energii elektrycznej.
 • Czarna-Juszkiewicz D., Kunecki P., Panek R., Wdowin M.: Wpływ wstępnej obróbki popiołu lotnego na efektywność syntezy zeolitów.
 • Dołęga W.: Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci elektroenergetycznej.
 • Gołek-Schild J.: Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce – źródło energii o znaczeniu środowiskowym.
 • Janusz P., Kaliski M.: Perspektywy wykorzystania terminali LNG do pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w UE.
 • Kuczyński S., Łaciak M., Spyra C., Szurlej A.: Wykorzystanie materiałów kompozytowych do rozbudowy krajowej gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej: szanse i ograniczenia.
 • Kunecki P., Czarna-Juszkiewicz D., Panek R., Wdowin M.: Wykorzystanie materiałów kompozytowych do rozbudowy krajowej gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej: szanse i ograniczenia.
 • Mirowski T., Mokrzycki E,. Filipowicz M., Sornek K.: Charakterystyka wybranych technologii produkcji energii z biomasy w energetyce rozproszonej.
 • Olkuski T., Stala-Szlugaj K.: Międzynarodowy rynek pelletów drzewnych.
 • Ozga-Blaschke U.: Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym - sytuacja bieżąca i prognozy.
 • Pasiowiec P., Wajs J., Tora B., Bańczyk K., Babczyński J.: Nowoczesne rozwiązania w układach klasyfikacji ziarnowej – Zastosowanie przesiewaczy produkcji PROGRESS ECO.
 • Piwowarczyk-Ściebura K.: Znaczenie Mechanizmu Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR) dla reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
 • Saługa P., Kamiński J.: Koszt kapitału własnego przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce.
 • Sobczyk W., Gałka P., Nawrocka M.: Realizacja wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce alternatywnej na przykładzie biomasy.
 • Stala-Szlugaj K., Grudziński Z.: Węgiel kamienny a międzynarodowy handel morski.
ZAMKNIĘCIE OBRAD (na Sesji Posterowej)

12:30-13:30 Obiad

Tematyka XXXII Konferencji

obejmuje następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE,
 • zagrożenia dla krajowej energetyki,
 • paliwa dla energetyki: rynki i technologie,
 • prognozy zapotrzebowania na paliwa, energię elektryczną i ciepło,
 • energetyka odnawialna i rozproszona,
 • magazynowanie energii,
 • emisyjność paliw, handel emisjami,
 • elektromobilność,
 • klastry energetyczne,
 • odpady jako źródło energii i surowców.

Ponadto:

 • tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora
 • paliw i energii,
 • strategia rozwoju polskiego górnictwa i energetyki,
 • pożądane zmiany w krajowym sektorze paliw i energii,
 • górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w bilansie energetycznym kraju,
 • regulacje prawne w sektorze górnictwa i energetyki,
 • ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,
 • lokalne rynki paliw i energii,
 • ceny paliw i energii oraz koszty ich pozyskania,
 • efektywność energetyczna,
 • międzynarodowy handel surowcami energetycznymi,
 • jakość węgla a uchwały antysmogowe,
 • produkcja energii z odmetanowania kopalń,
 • finansowanie inwestycji proekologicznych i mechanizmy wsparcia,
 • odnawialne źródła energii: potencjał, systemy wsparcia, inwestycje.

Program Ramowy XXXII Konferencji

Niedziela 14 października 2018
od 17:00 Rejestracja Uczestników w AMW "Rewita-Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - występ z muzyką
Poniedziałek 15 października 2018
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:30 Śniadanie
9:30 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek 16 października 2018
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
19:00 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa 17 października 2018
7:30 - 9:30 Śniadanie
9:30-11:00 Obrady Konferencyjne
11:00-12:00 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-13:30 Obiad

Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI!