Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXIV Konferencja - 17-20 października 2021 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > komunikaty
Informacje dla Autorów
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Zgłoszenie tytułów prezentacji prosimy nadsyłać w terminie do dnia 3 września 2021r., natomiast pełne teksty referatów w terminie do 26 sierpnia 2021r.

Informujemy, że osoby wygłaszające prezentacje mają zapewniony pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego a w przypadku jednodniowego uczestnictwa organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.

Uczestnictwo hybrydowe dotyczy osób prezentujących na konferencji postery bez uczestnictwa fizycznego na konferencji. Dla tych uczestników oferujemy prezentacje posterów przez cały czas konferencji, dodatkowo postery będą zamieszczone na stronie www konferencji. Autorze posterów musza dostarczyć tytuły do 6 września. Postery będą wydrukowane na koszt organizatorów po dostarczeniu plików PDF do końca września 2021.

Koszty związane z uczestnictwem na stronie „Rejestracja Uczestnictwa”.

Osoby, które chcą zgłosić referat na Konferencje proszone są kontakt z sekretariatem konferencji (telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną). Można również pobrać "Formularz zgłoszeniowy referatu" bezpośrednio z tej strony - wybierając jeden z poniższych plików

k34se_autor.docx lub k34se_autor.pdf

Wskazówki dla Autorów dotyczące przygotowania tekstu

Formularz recenzji (czasopismo Polityka Energetyczna)

Formularz recenzji (Materiałów Konferencyjnych)

Kompletny materiał do druku powinien zawierać:

 • tekst zasadniczy w języku polskim,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • tytuły tabel i rysunków w języku polskim i angielskim,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim (artykuły aspirujące do publikacji w "Polityce Energetycznej" muszą zawierać obszerne streszczenia w języku polskim i angielskim, min. 1.200 znaków ze spacjami),
 • wykaz literatury,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • afiliację, e-mail lub telefon kontaktowy (do publikacji w materiałach).
 • OBJĘTOŚĆ CAŁEGO REFERATU nie może przekraczać 10 stron formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,1) wraz z tabelami, rysunkami i literaturą i streszczeniem.
 • maksymalny rozmiar pojedynczej tabeli, rysunku, wykresu nie może przekroczyć wymiaru 13 cm x 19 cm,
 • wykaz cytowanej literatury.
Wymagana struktura referatu:

 • imiona i nazwiska Autorów referatu oraz tytuły naukowe i afiliację (prosimy o nie umieszczanie tych informacji w stopce),
 • tytuł referatu w języku polskim,
 • streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe (min. 1.200 znaków ze spacjami),
 • zasadniczy tekst referatu wraz z umieszczonymi w odpowiednich miejscach tabelami, rysunkami, wzorami itp. (wszystkie tabele i rysunki muszą mieć jednostopniową numerację oraz tytuły w j. polskim i angielskim, prosimy nie stosować przypisów w stopkach strony),
 • wykaz cytowanej literatury,
 • tytuł referatu w języku angielskim,
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (min. 1.200 znaków ze spacjami).

Zaakceptowane referaty (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) będą opublikowane w czasopismach naukowych: Polityka Energetyczna (20 pkt) - indeksowanej w bazach: Web of Science i Scopus, a także w Zeszytach Naukowych Instytutu GSMiE PAN (5 pkt) lub w Materiałach Konferencyjnych.

Referaty zgłaszane do Polityki Energetycznej muszą być napisane w języku angielskim.

Referaty wygłaszane, które są przysłane tylko w formie prezentacji komputerowej (slajdy), mogą być drukowane w Materiałach Konferencyjnych.

Informacja dla autorów referatów
Warunkiem druku artykułu jest wpłata przynajmniej jednodniowych kosztów uczestnictwa.

Prosimy o podanie przy zgłoszeniu numeru telefonu komórkowego (informacja konieczna) – do głównego autora – w celu ewentualnej konsultacji z recenzentami.

Informacja dla Osób przygotowujących poster - maksymalny rozmiar posteru 100 cm (szer.) x 90 cm (wys.).

Tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: MS Word: *.doc lub *.docx.

Tabele należy umieścić w tekście z podaniem numeru tabeli i tytułu.

Wszystkie rysunki i wykresy muszą być przygotowane w sposób umożliwiającej ich czytelny wydruk w wersji czarno-białej. Należy umieścić w tekście z podaniem numeru rysunku i tytułu.

Literatura powinna być umieszczona na końcu pracy z oznaczeniem "Literatura".

Powołania na cytowaną literaturę w tekście artykułu są obowiązkowe. W powołaniach na literaturę podajemy w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) – jeden autor; (Nowakowski, Kapinos 1992) – dwóch autorów; (Kluz i in. 1972) – więcej niż dwóch autorów.

Literatura powinna być umieszczona na końcu pracy z oznaczeniem "Literatura".

Powołania na cytowaną literaturę w tekście artykułu są obowiązkowe. W powołaniach na literaturę podajemy w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) - jeden autor; (Nowakowski, Kapinos 1992) - dwóch autorów; (Kluz i in. 1972) - więcej niż dwóch autorów.

W przypadku prac zbiorowych posiadających redaktorów w nawiasie okrągłym podajemy nazwisko redaktora z adnotacją red. i rok wydania, np. (Zdun, red. 2004) - jeden redaktor; (Nowak, Kopa, red. 2003) - dwóch redaktorów; (Krus i in., red. 2000) - więcej niż dwóch redaktorów.

W przypadku prac zbiorowych nie posiadających redaktorów w nawiasie okrągłym podajemy początek tytułu i rok wydania, np. (Poradnik... 1971).

W trakcie wpisywania tekstu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • nie należy kończyć poszczególnych wierszy klawiszem ENTER,
 • nie stosować zacięć akapitowych za pomocą tabulatora czy spacji,
 • nie dzielić ręcznie wyrazów,
 • nie justować poszczególnych linii akapitu za pomocą klawisza spacji,
 • nie rozspacjowywać wyrazów (np. t y t u ł).

Jednocześnie informujemy, że osoby wygłaszające prezentacje mają zapewniony pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego a w przypadku jednodniowego uczestnictwa organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.Ważne daty

 • Termin dostarczenia tytułów referatów, prezentacji lub tytułów posterów - 3 września
 • Termin dostarczenia pełnych tekstów referatów - 26 sierpnia
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 20 września


Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI!