Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXIII Konferencja już 13-16 października 2019 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > informacje dla autorów
Informacje dla Autorów
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Zgłoszenie referatu prosimy nadsyłać w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r., natomiast pełne teksty referatów w terminie do 20 lipca 2019 r.

Osoby, które chcą zgłosić referat na Konferencje proszone są kontakt z sekretariatem konferencji (telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną). Można również pobrać "Formularz zgłoszeniowy referatu" bezpośrednio z tej strony - wybierając jeden z poniższych plików

k33se_autor.docx lub k33se_autor.pdf

Wskazówki dla Autorów dotyczące przygotowania tekstu

Formularz recenzji (czasopismo Polityka Energetyczna)

Formularz recenzji (Materiałów Konferencyjnych)

Kompletny materiał do druku powinien zawierać:

 • tekst zasadniczy w języku polskim,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • tytuły tabel i rysunków w języku polskim i angielskim,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim (artykuły aspirujące do publikacji w "Polityce Energetycznej" muszą zawierać obszerne streszczenia w języku polskim i angielskim, min. 1.500 znaków ze spacjami),
 • wykaz literatury,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • afiliację, e-mail lub telefon kontaktowy (do publikacji w materiałach).
 • OBJĘTOŚĆ CAŁEGO REFERATU nie może przekraczać 10 stron formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,1) wraz z tabelami, rysunkami i literaturą i streszczeniem.
 • maksymalny rozmiar pojedynczej tabeli, rysunku, wykresu nie może przekroczyć wymiaru 13 cm x 19 cm,
 • wykaz cytowanej literatury.
Wymagana struktura referatu:

 • imiona i nazwiska Autorów referatu oraz tytuły naukowe i afiliację (prosimy o nie umieszczanie tych informacji w stopce),
 • tytuł referatu w języku polskim,
 • streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe (min. 1.500 znaków ze spacjami),
 • zasadniczy tekst referatu wraz z umieszczonymi w odpowiednich miejscach tabelami, rysunkami, wzorami itp. (wszystkie tabele i rysunki muszą mieć jednostopniową numerację oraz tytuły w j. polskim i angielskim, prosimy nie stosować przypisów w stopkach strony),
 • wykaz cytowanej literatury,
 • tytuł referatu w języku angielskim,
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (min. 1.500 znaków ze spacjami).

Zaakceptowane referaty (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) będą opublikowane w czasopismach naukowych będących w wykazie część "B" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ("Polityka Energetyczna" (10 pkt.), Zeszyty Naukowe (9 pkt) Instytutu GSMiE PAN) oraz w Materiałach Konferencyjnych.

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma. Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez autora/autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.

Informacja dla autorów referatów
Warunkiem druku artykułu jest wpłata przynajmniej jednodniowych kosztów uczestnictwa

Prosimy o podanie przy zgłoszeniu numeru telefonu komórkowego (informacja konieczna)
- do głównego autora - w celu ewentualnej konsultacji z recenzentami

Przy prezentacji referatów na konferencji istnieje możliwość wykorzystania projektora komputerowego
wyposażonego w komputer. Czas prezentacji - 15 minut.

Informacja dla Osób przygotowujących poster - maksymalny rozmiar posteru 100 cm (szer.) x 90 cm (wys.)

Wszystkie prezentacje komputerowe muszą być dostarczone organizatorom Konferencji najpóźniej do 6 października (na adres zg@min-pan.krakow.pl)

Postery mogą być już prezentowane od pierwszego dnia Konferencji. W związku z tym prosimy Autorów o przekazywanie posterów już podczas rejestracji, w Sekretariacie Konferencji.

Tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: MS Word: *.doc lub *.docx.

Tabele należy umieścić w tekście z podaniem numeru tabeli itytułu.

Wszystkie rysunki i wykresy muszą być przygotowane w sposób umożliwiającej ich czytelny wydruk w wersji czarno-białej. Należy je umieścić w tekście z podaniem numeru rysunku i tytułu.

Literatura powinna być umieszczona na końcu pracy z oznaczeniem "Literatura".

Powołania na cytowaną literaturę w tekście artykułu są obowiązkowe. W powołaniach na literaturę podajemy w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) - jeden autor; (Nowakowski, Kapinos 1992) - dwóch autorów; (Kluz i in. 1972) - więcej niż dwóch autorów.

W przypadku prac zbiorowych posiadających redaktorów w nawiasie okrągłym podajemy nazwisko redaktora z adnotacją red. i rok wydania, np. (Zdun, red. 2004) - jeden redaktor; (Nowak, Kopa, red. 2003) - dwóch redaktorów; (Krus i in., red. 2000) - więcej niż dwóch redaktorów.

W przypadku prac zbiorowych nie posiadających redaktorów w nawiasie okrągłym podajemy początek tytułu i rok wydania, np. (Poradnik... 1971).

W trakcie wpisywania tekstu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • nie należy kończyć poszczególnych wierszy klawiszem ENTER,
 • nie stosować zacięć akapitowych za pomocą tabulatora czy spacji,
 • nie dzielić ręcznie wyrazów,
 • nie justować poszczególnych linii akapitu za pomocą klawisza spacji,
 • nie rozspacjowywać wyrazów (np. t y t u ł).

Ważne daty

 • Termin dostarczenia tytułów referatów - 5 czerwca
 • Termin dostarczenia pełnych tekstów referatów - 20 lipca
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 18 września


Pierwsza informacja o kosztach konferencji zostanie
zamieszczona w marcu 2019 roku.