Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > informacje dla autorów
Informacje dla Autorów
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Zgłoszenie tytułów prezentacji prosimy nadsyłać w terminie do dnia 15 lipca 2024r.

Informujemy, że osoby wygłaszające prezentacje mają zapewniony pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego a w przypadku jednodniowego uczestnictwa organizatorzy nie pobierają żadnych opłat. Uczestnictwo hybrydowe dotyczy osób prezentujących na konferencji postery bez uczestnictwa fizycznego na konferencji. Dla tych uczestników oferujemy prezentacje posterów przez cały czas konferencji. Autorzy posterów powinni dostarczyć tytuły do 4 września. Postery mogą być wydrukowane na koszt organizatorów po dostarczeniu plików PDF do końca września 2023 (maksymalny rozmiar posterów 90x90 – taki format preferowany).

Koszty związane z uczestnictwem na stronie „Rejestracja Uczestnictwa”.

Osoby, które chcą zgłosić prezentację, referat lub poster na Konferencję proszone są kontakt z sekretariatem konferencji (telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną). Można również pobrać "Formularz zgłoszeniowy wystąpienia" bezpośrednio z tej strony - wybierając jeden z poniższych plików:

k37se_autor.docx lub k37se_autor.pdf

Wskazówki dla Autorów dotyczące przygotowania tekstu

Kompletny materiał do druku powinien zawierać:

 • tekst zasadniczy w języku polskim,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • tytuły tabel i rysunków w języku polskim i angielskim,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim (artykuły aspirujące do publikacji w "Polityce Energetycznej" muszą zawierać obszerne streszczenia w języku polskim i angielskim, min. 1.200 znaków ze spacjami),
 • wykaz literatury,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • afiliację, e-mail lub telefon kontaktowy (do publikacji w materiałach).
 • OBJĘTOŚĆ CAŁEGO REFERATU nie może przekraczać 10 stron formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,1) wraz z tabelami, rysunkami i literaturą i streszczeniem.
 • maksymalny rozmiar pojedynczej tabeli, rysunku, wykresu nie może przekroczyć wymiaru 13 cm x 19 cm,
 • wykaz cytowanej literatury.
Wymagana struktura referatu:

 • imiona i nazwiska Autorów referatu oraz tytuły naukowe i afiliację (prosimy o nie umieszczanie tych informacji w stopce),
 • tytuł referatu w języku polskim,
 • streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe (min. 1.200 znaków ze spacjami),
 • zasadniczy tekst referatu wraz z umieszczonymi w odpowiednich miejscach tabelami, rysunkami, wzorami itp. (wszystkie tabele i rysunki muszą mieć jednostopniową numerację oraz tytuły w j. polskim i angielskim, prosimy nie stosować przypisów w stopkach strony),
 • wykaz cytowanej literatury,
 • tytuł referatu w języku angielskim,
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (min. 1.200 znaków ze spacjami).

Referaty (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) mogą być opublikowane w czasopismach naukowych: Polityka Energetyczna (20 pkt) - indeksowanej w bazach: Web of Science i Scopus, a także w Zeszytach Naukowych Instytutu GSMiE PAN (w formie monografii), które będą mogły być wydane po konferencji.

Referaty zgłaszane do Polityki Energetycznej muszą być napisane w języku angielskim.
Referaty prezentowane oraz postery, będą publikowane na stronie WWW konferencji.

Informacja dla autorów referatów
Warunkiem druku artykułu w materiałach pokonferncyjnych jest wpłata przynajmniej jednodniowych kosztów uczestnictwa za każdy referat.

Prosimy o podanie przy zgłoszeniu prezentacji czy posteru numeru telefonu komórkowego (informacja konieczna) – do głównego autora – w celu ewentualnej konsultacji z recenzentami.

Informacja dla Osób przygotowujących poster - maksymalny rozmiar posteru 90 cm (szer.) x 90 cm (wys.). To jest preferowany rozmiar.

Tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: MS Word: *.doc lub *.docx.

Tabele należy umieścić w tekście z podaniem numeru tabeli i tytułu.

Wszystkie rysunki i wykresy muszą być przygotowane w sposób umożliwiającej ich czytelny wydruk w wersji czarno-białej. Należy umieścić w tekście z podaniem numeru rysunku i tytułu.

Literatura powinna być umieszczona na końcu pracy z oznaczeniem "Literatura".

Powołania na cytowaną literaturę w tekście artykułu są obowiązkowe.
W powołaniach na literaturę podajemy w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) – jeden autor; (Nowakowski, Kapinos 1992) – dwóch autorów; (Kluz i in. 1972) – więcej niż dwóch autorów.

Jednocześnie informujemy, że osoby wygłaszające prezentacje mają zapewniony pokój jednoosobowy w cenie dwuosobowego a w przypadku jednodniowego uczestnictwa organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.

Ważne daty
 • Podanie tematyki konferencji - 25 lutego
 • Termin dostarczenia tytułów prezentacji lub tytułów referatów - 15 lipca
 • Termin dostarczenia tytułów posterów - 4 wrzesień
 • Zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji - 14 września


Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI!