Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

XXXVI Konferencja - Zakopane 2023
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:


Na temat:

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE w świetle obecnej sytuacji gospodarczej świata

Spis prezentacji i posterów przedstawionych na XXXVI Konferencji:

Spis prezentacji

 • Barszczowska B.: Nowy system wsparcia dla sektora GWK - istota i wyzwania związane z monitorowaniem i kontrolą.
 • Bednorz J.: 35 lat reformowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
 • Chmielniak T., Chmielniak T.: Siłownie biomasowe zintegrowane z generacją wodoru.
 • Dołęga W.: Efektywna transformacja krajowej sieci elektroenergetycznej.
 • Dyczko A., Sobczyk J., Jarosz J.: Dynamiczne zarządzanie zapotrzebowaniem, produkcją, gospodarką zasobami i logistyką dystrybucji węgla kamiennego w gospodarce realizującej dekarbonizacyjny miks energetyczny.
 • Grudziński Z.: Międzynarodowy rynek węgla energetycznego – tendencje, prognozy.
 • Guzik K., Burkowicz A., Szlugaj J.: Gospodarka wybranymi surowcami krytycznymi stosowanymi w niektórych technologiach OZE w krajach UE.
 • Kielerz A.: Zatrudnienie firmy usługowych w kopalniach węgla kamiennego.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Makoudi S.: Wytwarzanie frakcji energetycznej w odpadach komunalnych w oparciu o prognozy dokumentów planistycznych a wielkości rzeczywiste.
 • Klojzy-Karczmarczyk B.: Ocena wymywania zanieczyszczeń z odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego w świetle wieloletnich badań.
 • Komorowska A., Benalcazar P., Kamiński J.: Techniczno-ekonomiczna analiza potencjału produkcji zielonego wodoru z energetyki wiatrowej
 • Król T.: Kompleksowa strategia wsparcia przedsiębiorstw Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Kukuła W.: Koncepcja polskiego prawa o ochronie klimatu.
 • Kulpa J., Kopacz M., Olczak P.: Możliwość budowy elektrowni szczytowo-pompowych na terenach pogórniczych – ESP Turów-Zatonie.
 • Lewandowski J., Melka K.: Nowe regulacje UE na drodze do neutralności klimatycznej.
 • Marcisz J.: Rozpoznanie jakości złoża jako podstawowy element wpływający na optymalne harmonogramowanie biegu ścian kopalni węgla kamiennego.
 • Naworyta W.: Środowiskowe zagrożenia ekologicznych rozwiązań w energetyce.
 • Olczak P., Matuszewska D.: Analiza potrzeb w zakresie magazynowania energii w skali KSE.
 • Olczak P.: Analiza produktywności paneli fotowoltaicznych na przestrzeni kilkunastu lat.
 • Polski C., Polski T., Roman J., Wróblewski R., Bartoszewicz J., Ceran B.: Koncepcja poprawy elastyczności bloku elektrowni parowej.
 • Porzerzyńska-Antonik M.: Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w świetle regulacji prawnych.
 • Roman J.: Koncepcja wykorzystania magazynu gazu w celu poprawy współpracy pomiędzy OZE a układem zgazowarka – silnik gazowy.
 • Rosik-Dulewska Cz., Buntner D., Primus A.: Efektywność energetyczna instalacji zgazowania odpadów w krajowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Rybarz M.: Transformacja energetyczna jako katalizator zmian strukturalnych w gospodarce.
 • Sikora A.P.: Jeśli chcemy. "Jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmienić". Dekarbonizacja Unii Europejskiej a boom łupkowego NGL.
 • Skibski M., Barszczowska B.: Obraz sektora górnictwa węgla kamiennego po 8 miesiącach 2023 roku.
 • Stala-Szlugaj K., Kulpa J., Sołtysik M., Olczak P.: Analiza wyboru lokalizacji farmy fotowoltaicznej w Polsce.
 • Szczerbowski R.: Stan obecny i przyszłość ciepłownictwa w Polsce.
 • Włodek T., Szurlej A.: Rola i znaczenie PMG w kontekście zmian na rynku gazu ziemnego – analiza wybranych przypadków.
 • Żarczyński P., Strugała A.: Wykorzystanie wyników projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjna technologia redukcji zawartości NOx w spalinach z dużych źródeł spalania zasilanych gazem koksowniczym” przy realizacji instalacji przemysłowej w elektrociepłowni Koksowni Zdzieszowice.
 • Żmuda R.: Rozproszona generacja wodorowa odpowiedzią na potrzeby transformacji energetycznej – doświadczenia SBB Energy po uruchomieniu instalacji 5MW wysokosprawnej trigeneracji w oparciu o wodór.

Spis posterów

 • Bańczyk K., Skruch B., Wajs J., Pasiowiec P., Tora B.: Innowacyjne rozwiązania dla procesów klasyfikacji surowców mineralnych przy zastosowaniu przesiewaczy i sit produkcji Progress Eco SA.
 • Barszczowska B.: Wodorowy portal internetowy.
 • Dreger M., Celary P., Szymura K., Więcek K., Kocela-Jagiełko A.: Innowacyjna metoda badania paliw stałych jako sposób na bezpieczne i zrównoważone wykorzystanie węgli koksowych.
 • Gierek M., Gardeła A., Gołaś J., Basiura A., Cyran P.: Magazynowanie zielonych paliw w kawernowych podziemnych magazynach gazu (KPMG) -możliwości oraz zagrożenia środowiskowe.
 • Grudziński Z., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K.: Ceny energii elektrycznej: Polska vs. UE.
 • Kalbarczyk A., Kalbarczyk M.: Zalety oraz wyzwania stosowania akumulatorów z katodą LFP.
 • Kamyk J., Kot-Niewiadomska A.: Koniunktura na krajowym rynku surowców energetycznych w roku 2022 – przyczyny i implikacje.
 • Kaszyński P., Roj R.: System optymalnej alokacji urządzeń drukujących w przedsiębiorstwie uwzględniający możliwość redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Kępińska B., Kasztelewicz A., Miecznik M., Bujakowski W., Bielec B., Pająk L., Tomaszewska B., Tyszer M., Petursson B.: Wsparcie rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce – dotychczasowe efekty współpracy polsko-islandzkiej (projekt "KeyGeothermal" dofinansowany przez MF EOG).
 • Król T.: Kompleksowa Strategia Wsparcia Przedsiębiorstw.
 • Komorowska A., Gawlik L., Mokrzycki E.: Dekarbonizacja gospodarki Europy - trendy dążenia do neutralności klimatycznej.
 • Kulczycka J., Mańka M., Dziobek E.: Rynek baterii – nowe wyzwania na rynku baterii.
 • Kulczycka J., Nowaczek A., Kramerski D.: Innowacyjne technologie ekologiczne w jednostkach pływających.
 • Matuszewska D., Gołdasz A., Olczak P.: Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji pieca komorowego na gaz ziemny lub wodór.
 • Mirowski T., Pacura W,, Domagała J.: Zielona energia z bioodpadów - badanie właściwości pestek oliwek, pod względem zastosowania ich jako paliwa do układów grzewczych małej mocy.
 • Mirowski T., Piróg M., Siemiątkowski G.: Ślad węglowy produkcji wodoru w procesie zgazowania plazmowego komunalnych osadów ściekowych
 • Olkuski T., Zyśk J.: Analiza obecnego stanu energetyki w Czechach.
 • Ozga-Blaschke U.: Perspektywy dla rynku węgla koksowego.
 • Pepłowska M., Komorowska A., Wit H., Kowalik W., Kryzia D., Gawlik L.: Rola projektu TANDEM w identyfikacji i analizie istniejących nierówności w zakresie polityk dotyczących transformacji energetycznej.
 • Piech M., Szurlej A.: Wpływ rozwoju OZE na wielkoskalowe magazynowanie energii w strukturach solnych.
 • Porzerzyńska M.: Złota seria.
 • Saferna A., Saferna P., Rydarowski H., Dudek M., Kowalska-Kubsik I., Szurlej A, Kuczyński S., Raźniak A., Włodek T.: Technologia ultralekkich kompozytowych zbiorników do magazynowania wodoru dla rozproszonych systemów energetycznych.
 • Skibski M.: Centrum monitorownia górnictwa.
 • Stala-Szlugaj K.: Gospodarstwa domowe w Polsce a nośniki energii: rok po inwazji Rosji na Ukrainę.
 • Torbus S.A., Mroczyńska K.: Model matematyczny określania wartości parametrów paneli fotowoltaicznych i jego implementacja w komputerowym systemie pomiarowym.
 • Wdowin M., Kunecki P., Panek R., Madej J., Lelek Ł., Mandrela S., Franus W.: Charakterystyka węgla brunatnego z rejonu Kosowa oraz ubocznych produktów jego spalania.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI