Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXVII Konferencja - 20-23 października 2024 r. w Zakopanem

XIII Konferencja Zakopane 1999
XIV Konferencja Zakopane 2000
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

Na temat:

"Kompleks paliwowo - energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską"

Wnioski z XIV Konferencji

Wykaz referatów przedstawionych na Konferencji:

 1. Karbownik A., Smolec Z. DOSTOSOWANIE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W PROCESIEAKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. ADJUSTMENT OF HARD COAL INDUSTRY IN THE PROCESSOF POLAND' S ACCESSION TO EUROPEAN UNION.

 2. Karbownik A., Turek M. PRZYSZŁOŚĆ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE W ASPEKCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ. FUTURE OF HARD COAL INDUSTRY IN POLAND WITH THE VIEW OF ITS MEMEBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION

 3. Parczewski Z., Kumanowski M., Rojek M. RYNKI PALIW I ENERGII W UNII EUROPEJSKIEJ. EUROPEAN UNION ENERGY MARKETS - SELETED ISSUES

 4. Parczewski Z., Nowakowski J., Rojek M. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ ENERGY POLICY GUIDELINES OF POLAND AND EUROPEAN UNION - SIMILARITIES AND DISCREPANCIES

 5. Zerka M. KRAJOWY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ. DOMESTIC MARKET FOR ELECTRICITY IN THE VIEW OF THE EUROPEAN UNION DIRECTIVES

 6. Blaschke W. DOSTOSOWANIE FORMUŁ SPRZEDAŻ-NYCH WĘGLA KAMIENNEGO DO WYMOGÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ. ADAPTATION OF PRICE FORMULAS FOR HARD STEAM COAL TO THE REQUIREMENTS OF REPORTING RULES IN THE EUROPEAN UNION

 7. Ozga-Blaschke U. CENY WĘGLA KOKSOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW POMOCOWYCH DLA GÓRNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ. PRICES OF COKING COAL IN THE LIGHT OF REGULATIONS CONCERNING FINANCIAL SUPPORT FOR EUROPEAN UNION MINING INDUSTRY.

 8. Lorenz U. CENY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW POMOCOWYCH DLA GÓRNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ. STEAM COAL PRICES IN THE LIGHT OF REGULATIONS CONCERNING FINANCIAL SUPPORT FOR MINING INDUSTRY IN THE EUROPEAN UNION.

 9. Zbigniew Grudziński RYNEK DOSTAW WĘGLA ENERGETYCZNEGO Z IMPORTU DO ENERGETYKI W UNII EUROPEJSKIEJ SUPPLY MARKET OF IMPORTED STEAM HARD COAL FOR POWER INDUSTRY IN EUROPEAN UNION

 10. Malko J. GENERACJA ROZPROSZONA W STRATEGII ENERGETYCZNEJ KRAJU. DISTRIBUTED GENERATION IN ENERGY STRATEGY OF POLAND

 11. Witkowski J. LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Z WYKORZYSTANIEM KOGENERACJI I ENERGII ODNAWIALNEJ - MODA CZY KONIECZNOŚĆ ? LOCAL POWER POLITICS WITH SCATTER COGENERATION AND RENEWABLE ENERGY APPLICATION - FASHION OR NECESSITY

 12. Chwieduk D. SZANSE I BARIERY ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W KRAJU. OPPORTUNITIES AND THREATS OF RENEWABLE ENERGY IN POLAND

 13. Skoczkowski T. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO ELEMENT POLITYKI ENERGETYCZNEJ. ENERGY EFFICIENCY AS AN ELEMENT OF ENERGY POLICY

 14. Kibler W. RYNEK, WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA A HANDEL EMISJAMI. THE MARKET - CHOSEN PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND EMISSION TRADE

 15. Orzeszek W. PROBLEMATYKA WDRAŻANIA W POLSCE ACQUIS COMMUNAUTAIRE W ZAKRESIE EMISJI NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z DUŻYCH ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW. THE PROBLEM OF ACQUIS COMMUNAUTAIRE INTRODUCTION IN POLAND IN THE ASPECT OF SOME KINDS OF POLLUTION FROM BIG SOURCES OF FUELS BURNING

 16. Kudełko M. PRAWA WŁASNOŚCI A OPTYMALNY POZIOM ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PROPERTY RIGHTS AND OPTIMAL ENVIRONMENTAL POLLUTION

 17. Rychlicki S., Siemek J. GLOBALIZACJA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ. GLOBALISATION OF THE NATURAL GAS SUPPLY IN CENTRAL EUROPE

 18. Bojarski W. PROBLEM OPTYMALIZACJI ILOŚCI WYDOBYCIA WĘGLA I JEGO CENY W WARUNKACH TRWAŁEGO SPADKU SPRZEDAŻY. OPTIMISATION PROBLEM OF COAL PRODUCTION AND COAL PRICE IN CONDITION OF ECONOMIC RECESSION

 19. Czopek K. ANALIZA KOSZTÓW W KONTEKŚCIE CEN WĘGLA BRUNATNEGO. THE ANALYSIS OF COSTS CONTEXTUAL OF BROWN COAL PRICES

 20. Kozłowski Z. SKŁADOWANIE ODPADÓW ENERGE-TYCZ-NYCH W POWIĄZANIU ZE ZWAŁOWANIEM NADKŁADU POMOCNYM ELEMENTEM ZAGOSPODAROWANIA WYROBISK KOŃCOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO. STORAGE OF POWER STATION WASTES IN CONJUCTION WITH OVERBURDEN DISPOSAL - A HELPFUL ELEMENT IN MANAGEMENT OF FINAL EXCAVATIONS IN LIGNITE MINES

 21. Zapaśnik R. STAN OBECNY I PODEJMOWANE W ŚWIECIE KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDZANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH. CURRENT STATE AND FUTHER ACTIONS UNDERTAKEN RECENTLY IN THE WORLD FOR THE PURPOSE OF THE ENERGY SAVINGS IN ELECTRIC DRIVES.

 22. Kugiel M., Kurczabiński L. DOBÓR PALIW WĘGLOWYCH DO PRODUKCJI ENERGII W FUNKCJI NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW KOSZTOWYCH. COAL FUEL SELECTION FOR POWER PRODUKTION IN RELATION TO SOME COST COMPONENTS

 23. Markowski E. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONO-WA-NIEM CIEPŁOWNI WĘGLOWEJ PRZY SPEŁNIENIU WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. SOME INFORMATION CONCERNING OPERATION OF A HEATING POWER PLANT IN ORDER TO MEET EUROPEAN COMMISSION IN THE FIELDS OF ENVIRONMENT PROTECTION

 24. Blaschke W., Zabawa Z. USŁUGI WZBOGACANIA WĘGLA PRZYSZŁOŚCIOWĄ FORMĄ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH.

 25. Gatnar K. UJĘCIE I GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU POKŁADÓW WĘGLA Z OBSZARU GÓRNICZEGO JSW S.A. CAPTURE AND ECONOMIC USE OF COAL BED METHANE IN MINING AREA OF JASTRZĘBSKA COAL COMPANY SA

 26. Gawlik L. ANALIZA EKONOMICZNA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W I PÓŁROCZU 2000 R. NA TLE LAT POPRZEDNICH ECONOMIC ANALYSIS OF HARD COAL MINING INDUSTRY IN THE FIRST HALF OF 2000 ON THE BACKGROUND OF EARLIER YEARS

 27. Majka K., Połecki Z. FUNKCJONOWANIE W POLSCE RÓŻNYCH STRUKTUR RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ROKU 2000 I W LATACH NASTĘPNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW LIBERALIZACJI SEKTORA. VARIOUS STRUCTURES OF ELECTRICAL ENERGY MARKET IN POLAND IN THE YEAR 2000 AND IN THE ONCOMING YEARS ANALYZED WITH THE ASPECT OF THE SECTOR LIBERALIZATION TAKEN INTO ACCOUNT

 28. Czajka K., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. ODPADY KOMUNALNE W GOSPODARCE PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ GMINY. MUNICIPAL WASTES IN FUEL-ENERGY ECONOMY OF THE COMMUNE

 29. Kurczabiński L. KONKURENCYJNOŚĆ WĘGLA KAMIENNEGO NA KRAJOWYM RYNKU PALIW ENERGETYCZNYCH. COAL COMPETITIVENESS ON THE NATIONAL MARKET OF FUELS.

 30. Olkuski T. STRUKTURA PRODUKCJI WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE W 1999 ROKU THE STRUCTURE OF HARD COAL PRODUCTION IN POLAND IN 1999 YEAR

 31. Schoeneich A. PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURALNE I WŁASNOŚCIOWE W GÓRNICTWIE NAFTOWYM I GAZOWNICTWIE RESTRUCTURING AND PRIVATISATION PROCESSES OF POLISH OIL AND GAS COMPANY

 1. Karbownik A., Smolec Z. : DOSTOSOWANIE GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W PROCESIE AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ.

  W referacie przedstawiono problematykę restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce jak i stopnia zgodności tego procesu ze standardami Unii Europejskiej, które będą obowiązujące dla górnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

  W pierwszej części przedstawiono założenia i kierunki restrukturyzacji górnictwa ujęte w rządowym programie na lata 1998 - 2002. Omówiono również przyczyny , które legły u podstaw korekty rządowego programu w okresie lat 2000- 2002. Podstawowymi problemami do rozwiązania w procesie restrukturyzacji jest dostosowanie zdolności produkcyjnych kopalń do potrzeb gospodarki oraz obniżenie nadmiernego zatrudnienia. Niezbędna jest likwidacja nierentownych kopalń oraz częściowa prywatyzacja kopalń efektywnych .

  Realizacja programu winna doprowadzić do uzdrowienia tej części górnictwa, która może funkcjonować efektywnie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat oraz zapewnić istnienie zdrowych ekonomicznie miejsc pracy.

  W kolejnej części przedstawiono obowiązujące regulacje dotyczące procesu restrukturyzacji górnictwa węglowego państw Unii Europejskiej.

  Podobnie jak w górnictwie polskim procesy restrukturyzacji górnictwa unijnego mogą być prowadzone jedynie przy znacznej pomocy finansowej zaangażowanych w te procesy państw.

  Regulacje Unii Europejskiej ustalają warunki na jakich państwa mogą udzielać pomocy finansowej górnictwu węgla kamiennego, nie ograniczając swobody konkurencji i nie wprowadzając praktyk dyskryminacyjnych pomiędzy producentami węgla, nabywcami lub konsumentami.

  Pomoc państwa dla górnictwa może być udzielana i traktowana jako zgodna z warunkami wspólnego rynku, jeżeli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów:

  • poprawy efektywności ekonomicznej
  • rozwiązywania problemów socjalnych i regionalnych powodowanych zaprzestaniem lub ograniczeniem działalności produkcyjnej kopalń
  • poprawy standardów ochrony środowiska .

  Pomoc państwa powinna być udzielana zachowując zasadę konkurencyjności.

  Państwa członkowskie nie posiadają swobody przyznawania pomocy dla przemysłu węglowego tak w zakresie jej wielkości jak i celów na które może być ona wykorzystana. Przyznanie przez państwa członkowskie pomocy dla przemysłu węglowego mimo iż środki pochodzą z budżetu zainteresowanego państwa muszą być uprzednio akceptowane przez Komisję Europejską.

  W ostatniej części referatu przedstawiono wyniki realizacji programu reformy polskiego górnictwa w okresie lat 1998 - 1999 i stopnia jego kompatybilności ze standardami Unii Europejskiej.

  Uzyskana w efekcie realizacji programu rządowego mimo niekorzystnych warunków rynkowych poprawa szeregu wskaźników ekonomicznych jest w pełni zgodna z celami określonymi stosownymi decyzjami Unii Europejskiej ukierunkowanymi na poprawę efektywności ekonomicznej sektora węglowego.  ADJUSTMENT OF HARD COAL INDUSTRY IN THE PROCESS OF POLAND' S ACCESSION TO EUROPEAN UNION.

  The paper presents the subject matter of hard coal industry's restructuring in Poland and the degree of compatibility of the process with the standards of the European Union that will be obligatory in Poland after its accession to the European Union.

  The first part presents assumptions and trends in coal industry's restructuring included in the government programme for 1998-2002. It also discusses causes that created bases for correction of the government programme for 2000-2002. The basic problems to be solved in the restructuring process consist in adjustment of production capacity of the mines to the needs of economy and reduction of excessive employment. Closure of non-profitable mines is indispensable and partial privatisation of the profitable ones.

  The realisation of the programme should lead to improvement in the part of the coal sector that can effectively operate within the period of the oncoming some dozen or so years and secure the existence of economically sound workplaces.

  The sequent part of the paper discusses the obeying regulations regarding the restructuring process if coal industries in the member states of the European Union.

  Similarly as in the Polish coal industry the restructuring processes in the European Union's coal industry may be carried out only with the considerable financial aid of the states being engaged in the said processes.

  The regulation of the European Union determine conditions on which member states can render financial aid to hard coal industry not limiting the freedom of competition and not introducing discriminatory practices between the coal producers, buyers and consumers.

  The staid aid may be granted to coal industry and treated as conformant with the conditions of a common marker if it contributes to achieve at least one of the below mentioned objectives:

  • improvement of economic viability of coal production units,
  • solving the social and regional problems associated with total or partial reduction in the activity of production units,
  • improvement of environment protection standards.

  The state aid should be granted while maintaining the principle of competitiveness. The Member States do not have any freedom in granting aid to coal industry both with respect of its value and the objectives for which it is to be used. Granting of aid to coal industry by the member states, irrespective that the financial means come from the budget of the interested state, must be previously accepted by the European Commission.

  In the final part of the paper the results of the realisation of coal industry's reform were presented in the period of 1998-1999 and a degree of its compatibility with the standards of the European Union.

  The improvement of a number if economic indices accomplished as the result of realisation of the government programme of coal industry's reform, irrespective of unfavourable market conditions, is in a complete agreement with the objectives determined by relevant decisions of the European Union directed towards upgrading of economic effectiveness of the coal sector. 2. Karbownik A., Turek M.: PRZYSZŁOŚĆ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE W ASPEKCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ.

  W referacie przedstawiono syntetyczną analizę światowych zasobów węgla kamiennego oraz prognozy zapotrzebowania na węgiel w perspektywie do 2020 r. opracowane przez różne instytucje o charakterze regionalnym i światowym. Na tym tle przedstawiono zasoby węgla kamiennego w Polsce oraz prognozy zapotrzebowania na węgiel kamienny ujęte w programie rządowym reformy górnictwa oraz w dokumencie rządowym "Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r."

  W dalszej części przeanalizowano pozycję węgla kamiennego pośród nośników energii pierwotnej oraz prognozy dotyczące zużycia węgla kamiennego, w szczególności do produkcji energii elektrycznej. Pozycja węgla kamiennego w tym zakresie jest stabilna i będzie umacniać się w miarę upływu czasu.

  Przeanalizowano możliwości współpracy Polski z krajami Unii Europejskiej w reformowaniu polskiego górnictwa.

  W końcowej części referatu przedstawiono zadania polskiego górnictwa w aspekcie integracji z Unią Europejską.

  Treść opracowania obrazuje istotną rolę polskiego górnictwa w jednoczącej się Europie  FUTURE OF HARD COAL INDUSTRY IN POLAND WITH THE VIEW OF ITS MEMEBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION

  The paper presents synthetic analysis of the world hard coal reserves and forecast of demand for coal in the perspective to 2020 prepared by different institutions of regional and world-wide character. Against this background hard coal reserves in Poland have been presented and forecasts of demand for hard coal included in the programme of the reform of coal industry as in the government document " Assumptions of Energy Policy in Poland to 2020"

  In the further part, the position of hard coal has been analyses among the primary energy carriers and forecasts regarding hard coal consumption, especially for electric energy generation. Position of hard coal in this respect is stable and will be enforced with the time passing.

  Possibilities of co-operation of Poland with the countries of the European Union in reforming of Polish coal industry have been analysed.

  The final part of the paper presents the tasks of with respect to integration of this country with the European Union.

  The subject matter presented depicts the essential role of Polish hard coal industry in unifying Europe. 3. Parczewski Z., Kumanowski M., Rojek M. : RYNKI PALIW I ENER-GII W UNII EUROPEJSKIEJ.

  Referat omawia wybrane zagadnienia towarzyszące procesom przekształceń rynkowych sektora energetycznego krajów Unii Europejskiej. Zdefiniowano zasadnicze problemy nadal stojące przed krajami EU, do których zaliczono m.in.: jasne zdefiniowanie celów i zadań polityki liberalizacji sektora, 'demokratyzację' polityki regulacyjnej, wybór docelowego 'modelu rynku', zgodnego z postanowieniami dyrektyw EU ale także wspierającego przemiany postępujące na rynkach lokalnych. Wstępną ocenę dotychczasowego funkcjonowania rynków oparto na zgromadzonych danych statystycznych. Dane te opisują obecne i przyszłe zmiany struktury bilansów energetycznych EU oraz kilku wybranych krajów o zróżnicowanym stopniu zaawansowania procesów liberalizacji w energetyce. Przeanalizowano zmiany wolumenu i struktury importu netto paliw i energii oraz scharakteryzowano początkowe efekty procesu przekształceń poprzez analizę dynamiki i wzajemnych relacji cen nośników, wskazując na zmiany polityki podatkowej krajów EU. Referat zamykają rozważania na temat możliwych trendów na rynku energii oraz nawiązujące do nich wyzwania rozwojowe takie jak: uzależnienie od importu paliw, dywersyfikacja dostaw, konkurencyjne ceny energii oraz zagadnienia polityki środowiskowej.  EUROPEAN UNION ENERGY MARKETS - SELETED ISSUES

  The paper discusses selected issues related to energy market transformations in the EU Member States. First, the main problems encountered by the EU Member States in the course of transformation are defined. They include, among others, clear defining of the energy liberalisation policy objectives and tasks, regulatory policy "democratisation," choice of a destination market model, consistent with the EU directives, but supporting changes in the local markets, too. Second, the preliminary assessment of operation of the markets hitherto was based on statistical data. The data describe present structures of energy balances of the whole EU and a few selected Member States, situated on the different stages of energy markets liberalisation, as well as the forecasted changes in these structures. Changes in the structure and volume of net imports of fuels and energy were analysed and the initial effects of the transformation process were described by dynamic analysis of energy prices and relations between them, taking into account changes in the tax policies of the EU Member States. The paper is concluded with considerations on possible trends in the energy markets and related challenges, such as fuel import dependence, diversification of supplies, competitive energy prices and environmental policy issues. 4. Parczewski Z., Nowakowski J., Rojek M.: W referacie omówiono wszystkie ważniejsze elementy tworzące politykę energetyczną Polski i Unii Europejskiej. Analizę porównawczą oparto na najbardziej aktualnych pracach badawczo- rozwojowych oraz oficjalnych dokumentach rządowych. W wyniku stwierdzono m.in. występowanie wielu podobieństw w określaniu polityk energetycznych Polski i EU, ale także pewnych istotnych różnic, wynikających ze specyfiki uwarunkowań historycznych i rozwojowych. Spójność polityk występuje w zakresie celów, sposobu podejścia badawczo- analitycznego i rozpatrywanego zakresu zadań, obejmujących wszystkie sektory gospodarki. Z kolei pewne rozbieżności pojawiły się w zakresie zastosowanych narzędzi modelowych, analizy i oceny wpływu otoczenia makroekonomicznego (dla Polski- głównie wpływ EU, zaś dla EU- wpływ gospodarki światowej), uwzględnienia procesów liberalizacji sektora energetycznego, analiz czułości rozwiązań na zmianę parametrów zewnętrznych itp.

  W drugiej części referatu przedstawiono wybrane fragmenty dyskusji oceniającej uzyskane wyniki projektu badawczego, wykonanego przez ekspertów z szeregu krajów EU, na zamówienie Komisji Europejskiej. Omówienie to prezentuje różne punkty widzenia, zarówno przez autorów oraz przedstawicieli Komisji, sektorów energetycznych i innych sektorów gospodarczych (np. transportu) oraz reprezentantów konsumentów. W debatach poruszano najistotniejsze kwestie rozwojowe dotyczące utworzenia europejskiego rynku energii oraz związanych z globalizacją.  ENERGY POLICY GUIDELINES OF POLAND AND EUROPEAN UNION - SIMILARITIES AND DISCREPANCIES  The paper discusses the most important elements making up energy policy of Poland and the European Union. Comparative analysis was based on the most recent research and development publications as well as official governmental documents. As a result of the analysis, existence of numerous similarities in defining energy policies of Poland and the EU was noted, although there are also some significant differences, following specific historical and development conditions. Consistence of policies is present as regards policy objectives, research and analytical methodology and the scope of tasks, encompassing all sectors of the economy. On the other hand, some divergence emerged as regards model tools applied for the analysis, external economic environment definition (in the case of Poland - mainly the EU influence, in the case of the EU - global economy), compliance with the energy sector liberalisation process, sensitivity analysis (change in result in response to disturbance in exogenous parameters) etc.

  The second part of the paper presents selected fragments of discussion on evaluation of results of the research project, that was completed by the experts from the Member States to order by the European Commission. The treatment presents various points of view, alike of project authors, representatives of the Commission, energy sectors and other sectors of the economy (incl. transport) as well as consumers' organisations. In the debates, the most significant issues concerning creation of the single European energy market and globalisation processes were arisen. 5. Zerka M.:KRAJOWY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

  W ostatnich latach w polskim sektorze elektroenergetycznym dokonało się szereg zmian, zarówno organizacyjnych, jak i prawnych. Obecnie trwają przygotowania nad utworzeniem rynku energii elektrycznej, obejmującego segmenty: kontraktowy, bilansujący oraz giełdowy. Wejście Polski do Unii Europejskiej nakłada na krajowy sektor elektroenergetyki dostosowanie się do wymogów Dyrektywy 96/92/EC UE w sprawie jednolitych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Dyrektywa ta zaleca stosowanie jednolitych zasad w zakresie: produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dostępu do rynku, procedur związanych z zarządzaniem sektora elektroenergetycznego. W przypadku Polski będzie to wymagało modyfikacji Prawa Energetycznego w części związanej z dostępem do sieci podmiotów zagranicznych wytwarzających energię elektryczną z paliw zagranicznych.

  Konieczność harmonizacji przepisów i działań podejmowanych przez krajowy sektor elektroenergetyczny z przepisami i wymogami UE, została także ujęta w "Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku". W celu sprostania nowym wymogom, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, jako operator systemu, przystosowały swoją strukturę organizacyjną, procedury i systemy zarządzania do funkcjonowania w nowych warunkach prawnych, organizacyjnych i rynkowych. Problemy te stanowią treść niniejszego referatu. (streszczenie wykonane przez Komitet Organizacyjny XIV Konferencji).  DOMESTIC MARKET FOR ELECTRICITY IN THE VIEW OF THE EUROPEAN UNION DIRECTIVES

  The Polish power system has changed in last few years. Those changes have both organisational and legal character. Currently the preparations to create the electricity market, including contract, balance and stock exchange segments, are being done. The planned access of Poland to the European Union forces the necessity to adjust the domestic power sector to the European Union Directive 96/92/EC concerning the uniform rule at the internal market of electricity. This directive recommends applying the uniform rules in production, transfer and distribution of electricity, equal access to the market and procedures of power sector management. To comply with the procedure the changes in Energy Law will be necessary in Poland, in aspect of an access to the grid the foreign producers of electricity that use the foreign energy sources in the production process.

  The necessity to concord the regulations and actions done by the national power sector with regulations and demands of the European Union is also stressed in "The assumptions for energy policy of Poland till 2020". To be equal to new demands, the Polish Grid Company SA, as the system operator, have adjusted its organisational structure, procedures and management systems to functioning in new legal, organisational and market conditions. The above mentioned problems are discussed in the paper. (The abstract done by the Organising Committee of the XIV Conference). 6. Blaschke W.:DOSTOSOWANIE FORMUŁ SPRZEDAŻ-NYCH WĘGLA KAMIENNEGO DO WYMOGÓW SPRAWOZ-DAW-CZO-ŚCI UNII EUROPEJSKIEJ.

  Parametry jakościowe węgla kamiennego energetycznego podawane są w naszym kraju w stanie roboczym. W formularzach pomocowych dla przedsiębiorstw górniczych w UE wymagane jest podawanie ich w stanie suchym. W referacie omówiono rezultaty prac dostosowawczych podjętych przy modyfikacji Polskiej Normy oraz przy modyfikacji formuły sprzedażnej węgla energetycznego. W wyniku podjętych prac w przedstawionych propozycjach Komisji Normalizacyjnej i autora wprowadzono zasadę, że (zarówno w Polskiej Normie oraz w formule sprzedażnej) parametry jakościowe podawane będą w stanie suchym oraz, że dodatkowo podawać się będzie zawartość wilgoci całkowitej.  ADAPTATION OF PRICE FORMULAS FOR HARD STEAM COAL TO THE REQUIREMENTS OF REPORTING RULES IN THE EUROPEAN UNION

  Quality parameters for hard steam coal are given at "as received" basis in Poland. Coal-producing undertakings benefiting from aid in EU have to provide required information to the Commission on appropriate forms where coal quality parameters are given at "dry" basis. Paper presents the results of works on modification of Polish coal quality standard and adaptation of price formulas for hard coal. Presented solutions of both Commission for Standardisation and the paper's author propose to express the coal quality parameters (in Polish Standard and in price formula) at dry basis and to additionally include the parameter of total moisture content. 7. Ozga-Blaschke U.: CENY WĘGLA KOKSOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW POMOCOWYCH DLA GÓRNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ.

  W referacie przedstawiono problem poziomu cen węgla koksowego i zasad sprawozdawczości w handlu węglem w aspekcie norm obowiązujących w krajach członkowskich UE. Opisano zasady ustalania ceny węgla standardowego UE, która jest punktem odniesienia w udzielaniu pomocy operacyjnej producentom węgla wymagającym takiej pomocy. Cena ta publikowana jest w kwartalnych komunikatach Komisji Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

  W końcowej części referatu porównano poziom cen krajowego węgla koksowego dostarczonego koksowniom w I połowie 2000 roku z wyliczonymi, na podstawie wartości węgla standardowego, cenami granicznymi. Jeżeli wynikające z kosztów ceny węgla byłyby wyższe od ceny granicznej, to dany producent mógłby wystąpić o pomoc finansową do państwa zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

  PRICES OF COKING COAL IN THE LIGHT OF REGULATIONS CONCERNING FINANCIAL SUPPORT FOR EUROPEAN UNION MINING INDUSTRY.

  Problem of price level of coking coal, and regulations of reporting in coal trade in the aspect of regulations which prevail in EU member countries is presented in the paper. Regulations concerning principles of establishing of EU standard coal price, which is a starting point for giving financial support to coal producers who require such support, are described. The above mentioned price is published in quarterly announcements of ECSC Commission.

  The last part of the paper discusses comparison of the price level of domestic coking coal, which was supplied to coking plants during the first half of 2000, to "limit prices", which are calculated on a basis of the standard coal value. If coal prices, which are determined by costs, were higher than "limit price", given producer could apply for financial support from the government according to EU standards. 8. Lorenz U.: CENY WĘGLA ENERGETYCZNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW POMOCOWYCH DLA GÓRNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ.

  Dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań obowiązujących w państwach członkowskich jest jednym z warunków przystąpienia Polski do UE. Ważne miejsce zajmują tu zasady, na jakich państwo może wspierać finansowo przemysł węglowy. W referacie przypomniano główne traktaty, które doprowadziły do powstania Unii Europejskiej oraz opisano zasady świadczenia pomocy państwa dla górnictwa. Omówiono sposób nadzoru nad importem węgla z krajów trzecich oraz zakres informacji, jakie kraje importujące węgiel muszą dostarczać Komisji Europejskiej.

  Podano różnice pomiędzy cenami węgla w imporcie (parytetem importowym) w rozumieniu sprawozdawczości unijnej i w warunkach polskich. Porównano ceny węgla w imporcie do elektrowni UE z cenami w hipotetycznym imporcie do Polski oraz z cenami sprzedaży węgla krajowego do energetyki zawodowej.  STEAM COAL PRICES IN THE LIGHT OF REGULATIONS CONCERNING FINANCIAL SUPPORT FOR MINING INDUSTRY IN THE EUROPEAN UNION.

  Adjusting Polish regulations to the European Union rules is the obligation to become the member of the European Communities. The rules for state aid to the coal industry take an important place in this field.

  Main Treaties leading to establishing the European Union are reminded and the principles of financial support for mining industry are described. Paper presents also the Community surveillance of imports of hard coal originating in third countries into the member states and the range of information concerning the import that should be given to the European Commission.

  The differences between prices of imported coal (import parity price) in the meaning of reporting rules in the European Union and in Polish condition are given. Prices for power station coal imported from non-EC countries are compared to prices of coal hypothetically imported to Poland and to selling prices of domestic coal for power industry. 9. Zbigniew Grudziński: RYNEK DOSTAW WĘGLA ENERGETYCZNEGO Z IMPORTU DO ENERGETYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

  W referacie scharakteryzowano rynek dostaw węgla energetycznego do energetyki w Unii Europejskiej z tzw. krajów trzecich w ostatnich 10 latach. Podano informacje dotyczące ilości dostaw w poszczególnych latach w rozbiciu na dostawców i odbiorców węgla. Przedstawiono rolę głównych dostawców na poszczególnych rynkach zbytu węgla.  SUPPLY MARKET OF IMPORTED STEAM HARD COAL FOR POWER INDUSTRY IN EUROPEAN UNION

  Supply market of steam hard coal for power industry in European Union from the so-called third countries during last 10 years is presented in the paper. Information concerning the quantity of deliveries in each year with a distinction as to suppliers and buyers of hard coal is also given. The role of leading suppliers at national coal markets is described. 10. Malko J. : GENERACJA ROZPROSZONA W STRATEGII ENERGETYCZNEJ KRAJU.

  Deregulacja i restrukturyzacja sektora elektroenergetyki spowodowała rozwój nowej klasy wytwórców energii elektrycznej, funkcjonujących poza tradycyjnymi strukturami przedsiębiorstw energetycznych. Generacja rozproszona, wykorzystująca zalety nowych rozwiązań technologicznych stała się atrakcyjną cenowo ofertą na rynku energii, ale z jej rozwojem wiążą się problemy związane z bezpieczeństwem pracy systemu i udziałem w pokryciu usług systemowych. Artykuł przedstawia przegląd zagadnień, związanych z funkcjonowaniem generacji rozproszonej w warunkach konkurencyjności oraz rolę generacji rozproszonej w strategii decentralizacji organizacyjno-technicznej, sformułowanej w Założeniach polityki energetycznej polski do 2020 roku.  DISTRIBUTED GENERATION IN ENERGY STRATEGY OF POLAND

  A competitive and deregulated framework of contemporary power sector is replacing traditional, centralized pattern of development. Liberalization of power market underlined the importance of the introduction of decentralized systems of power generation to an existing system network. Many factors can influenced the physical behaviour, economy and/or the environmental impacts of distributed generation to the electric utility. Experince with developing, construction and regulation of these sources proved the importance of consideration dispersed units from overall system needs point of view. On the basis of considerations on introducing distributed generation in the power systems paper presents of broad spectrum of avaiable technologies: CHP (eg. small scale cogeneration and fuel cells) and renewables technologies. Paper presents also main topics of actual documents of Polish authorities related to environmental friendly patterns of energy sector development: General assumptions of national energy policy up to 2020 (issued by Council of Ministers) and strategy of renewables sources development (issued by Ministry of Environment). 11. Witkowski J.: LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Z WYKORZYSTANIEM KOGENERACJI I ENERGII ODNAWIALNEJ - MODA CZY KONIECZNOŚĆ ?

  Sfera działań w gospodarce miast i gmin została określona przez Prawo Energetyczne i "Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku". Obejmuje ona między innymi zasadę zrównoważonego rozwoju na danym obszarze administracyjnym, racjonalizację wykorzystania paliw i różnych rodzajów energii, ochronę środowiska oraz tworzenie warunków do naturalnej konkurencji. W referacie omówiono: rolę zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej miast i gmin, podstawowe akty prawne, rolę samorządu lokalnego, znaczenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, znaczenie lokalnych zasobów energetycznych, ochronę środowiska przyrodniczego, układy kogeneracyjne i rolę energii odnawialnej, proponowane funkcje konsultanta w realizacji lokalnej polityki energetycznej.  LOCAL POWER POLITICS WITH SCATTER COGENERATION AND RENEWABLE ENERGY APPLICATION - FASHION OR NECESSITY

  Energy Law and "The assumptions for energy policy of Poland till 2020" have defined the towns and communes sphere of activity. Both documents assume, between others, the sustainable development of a given administrative area, rationalisation of fuels and other energy sources usage, environment protection and creation of proper conditions for natural competition. The paper describes: the role of sustainable development in energy policy of towns and communes, the basic legal acts, the role of local autonomy, the role of the projected assumptions for a local plans of heat, electricity and gas fuels supply, the significance of local energy resources, energy protection, cogeneration systems and role of renewable energy sources, a function of a consultant in local energy policy realisation. 12. Chwieduk D. : SZANSE I BARIERY ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W KRAJU.

  Na wstępie przedstawiono podstawowe zalety (ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne) energetyki odnawialnej. W dalszej części opisano warunki formalno - prawne kształtujące rozwój energetyki odnawialnej. Warunki te wynikają z funkcjonowania ustaw, rozporządzeń wykonawczych i innych dokumentów rządowych. W przypadku energetyki odnawialnej do najistotniejszych należą: Ustawa Prawo Energetyczne z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym rozporządzenie o obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych i zwolnieniu z posiadania koncesji, Założenia polityki energetycznej państwa do roku 2020, Polityka ekologiczna państwa, Ustawa Termomodernizacyjna, Rezolucja Sejmu R.P. z lipca 1999 o rozwoju energetyki odnawialnej. Dokumenty te zostały przeanalizowane pod kątem ich wpływu na rozwój energetyki odnawialnej. Przedstawiono również szacunkowy potencjał energii odnawialnych w kraju. Na zakończenie zwrócono uwagę na pozytywną rolę jaką odgrywa procesji integracji europejskiej przy kształtowaniu się polityki energetyki odnawialnej i jej praktycznych wdrożeniach.  OPPORTUNITIES AND THREATS OF RENEWABLE ENERGY IN POLAND

  At the beginning the main advantages (from points of view of environment, energy and economy) of renewable energy use are presented. Next, the formal legislation conditions that create renewable energy development are described. These conditions results from laws, executive regulations and other governmental documents. In case of renewable energy policy the most important documents are: The Energy Law with associated regulations, including regulation on necessity of buying energy from renewable sources and exemption of having concession licence, Energy Policy Guidelines to 2020, Environmental Policy, Thermal-modernisation Law, Resolution of the Polish Parliament on renewables from July 1999. These documents have been analysed in regard to their influence on development of renewable energies. The existing potential of renewables has been estimated and presented. At the end the positive influence of European integration process on creation of renewable energy policy and implementation of renewables has been mentioned. 13. Skoczkowski T.EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO ELEMENT POLITYKI ENERGETYCZNEJ.:

  W artykule wykazano wagę istotności efektywności energetycznej dla zrównoważonego rozwoju Polski. Podano krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju wiążące Polskę. Pokazano, że efektywność energetyczna przyczynia się w bardzo dużym stopniu do realizacji celów narodowej polityki energetycznej. Zostały przedstawiony obecny stan efektywności energetycznej i zaprezentowane dostępne dane statystyczne ilustrujące ten stan. Zauważono pewną poprawę efektywności energetycznej osiągniętą w latach 90, ale stwierdzono, że jest ona znacznie niższa niż w krajach UE. Przedstawiono bariery efektywności energetycznej w Polsce. Szczegółowo przedyskutowano korzyści dla Polski płynące ze wzrostu efektywności energetycznej. Zaproponowano niezbędne kroki, które należy niezwłocznie podjąć w celu zwiększenia efektywności energetycznej.  ENERGY EFFICIENCY AS AN ELEMENT OF ENERGY POLICY

  The importance of energy efficiency (EE) to the national sustainable development in Poland has been proven. The internal and international legal obligations of Poland concerning sustainable development have been listed. It has been shown that EE policy contributes heavily to the goals of the national energy policy. The present state of art of EE and the available statistical data illustrating the present level of energy efficiency have been given. Some improvement done in the 90s has been noticed however it has been concluded that energy efficiency is well below the standards of developed countries in EU. List of main barriers of EE in Poland has been presented. Benefits of energy efficiency development in Poland have been discussed in details. Finally, steps which are necessary to be undertaken immediately in order to improve EE have been proposed. 14. Kibler W. : RYNEK, WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA A HANDEL EMISJAMI.

  Doświadczenia USA wskazują że handel emisjami może być jednym z elementów ułatwiających racjonalizajcję kosztów ochrony środowiska w procesach wytwarzania energii elektrycznej jak i weryfikację tzw. kosztów "uzasadnionych" tego wytwarzania. Zawarte kontrakty długoterminowe przez PSE S.A., zdaniem autora, nie muszą być traktowane jako umowy utrudniające wprowadzenie rynku energii elektrycznej w Polsce. Zwraca uwagę że kalkulacja kosztów wytwarzania energii elektrycznej w blokach nie objętych kontraktami długoterminowymi nie uwzględnia wszystkich kosztów. Proponuje wprowadzenie do 2006 roku obowiązku zakupu przez spółki dystrybucyjne energii elektrycznej na giełdzie, ponad obligatoryjne ilości zakupu z kontraktów PSE, lokalnych źródeł wytwarzających energię w skojarzeniu z cieplem oraz tzw. alternatywnych źródeł wytwarzania lub energię odnawialną.  THE MARKET - CHOSEN PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND EMISSION TRADE

  Emission trade, as the USA market experience has shown, can play positive role in optimisation of environmental protection costs in energy generation. It facilitates the verification of "justified" costs of generation. Long-term contracts concluded by PSE need not to be treated as a barrier for the introduction of power market in Poland. The attention is to be brought to the fact that the calculation of generation costs in units, which are not covered by long-term contracts, does not include all costs. It is proposed therefore that the law be passed forcing distribution companies to buy at energy exchange the energy over and above long-term contracts, from co-generation and renewable sources, which is already obligatory. This law should be in force up to 2006. 15. Orzeszek W. : PROBLEMATYKA WDRAŻANIA W POLSCE ACQUIS COMMUNAUTAIRE W ZAKRESIE EMISJI NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z DUŻYCH ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW.

  U progu integracji z Unią Europejską Polska przygotowuje się do spełnienia wymagań dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej. Artykuł omawia problematykę dostosowania sektora energetycznego do obowiązującej Dyrektywy nr 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw. Wykorzystuje przy tym wyniki ankietyzacji dokonanej dla potrzeb przygotowania stanowiska negocjacyjnego z UE w tym zakresie.

  Przedstawia zakres koniecznych działań w dziedzinie redukcji emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz pyłu w nowych i istniejących źródłach o mocy cieplnej w paliwie większej lub równej od 50 MWt i związane z tym koszty ze względu na ww. dyrektywę oraz projekt jej zaostrzenia.  THE PROBLEM OF ACQUIS COMMUNAUTAIRE INTRODUCTION IN POLAND IN THE ASPECT OF SOME KINDS OF POLLUTION FROM BIG SOURCES OF FUELS BURNING

  As a future member of the European Community Poland is preparing to comply with air protection requirements concerning pollutant emissions from public power plants, industrial power plants and municipal heating power plants.

  The paper discusses the problems of compliance of the power sector with the Council Directive 88/609/EEC of 24 November 1988 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. It was elaborated on the basis of information gathered from the questionnaires performed for needs of preparation of the Polish negotiation stand-point with EU in this field.

  The paper presents the scope of necessary investments and associated costs of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust emission reduction in existing and new large combustion plants with respect to the Directive 88/609 and the proposal of its amendments. 16. Kudełko M.: PRAWA WŁASNOŚCI A OPTYMALNY POZIOM ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  W artykule przedstawiono przesłanki uzasadniające interwencję państwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Zwrócono uwagę, że przyczyną degradacji środowiska naturalnego jest niedoskonałość lub brak rynku na dobra środowiskowe. Wskazano na znaczenie ustanowienia praw własności na dobra środowiskowe jako jednego ze sposobów na osiągnięcia optymalnego poziomu produkcji. Udowodniono, że jeśli możliwe jest osiągnięcie porozumienia między zanieczyszczającym a poszkodowanym, wówczas mechanizm rynkowy wymusza osiągnięcie społecznego optimum działalności gospodarczej i wielkości zanieczyszczenia środowiska. W artykule przeprowadzono także analizę optymalnego poziomu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w przypadku pojedynczej firmy oraz branży przemysłu.  PROPERTY RIGHTS AND OPTIMAL ENVIRONMENTAL POLLUTION

  The main reasons for implementing environmental protection policy were presented. The paper describes lack of environmental markets and importance of establishing property rights for environmental goods. It was proved that if agreement between polluter and victim is possible, the market forces drives to achieve socially optimal production and related pollution. The presented analysis covers establishing of the economic optimal level of environmental pollution (or production) for one firm and industry branch. 17. Rychlicki S., Siemek J. : GLOBALIZACJA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

  W artykule porównano zalety i wady dwóch nośników energii a mianowicie węgla i gazu ziemnego. Stwierdzono, że w Polsce i w większości krajów Europy Środkowej najbardziej adekwatnym jest model "węglowo - gazowy"

  Działalność rządów wyżej wymienionych krajów powinna się skoncentrować przede wszystkim na następujących problemach:

  • optymalizacji technologicznej i ekonomiczno - finansowej modelu energetycznego państwa
  • dywersyfikacji kierunków importu surowców energetycznych
  • konieczności respektowania międzynarodowych układów w zakresie globalnej polityki ekologicznej
  • możliwości zawierania umów długoterminowych z państwami - eksporterami energii, z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej i politycznej
  • warunkach eksploatacji, a przede wszystkim oszczędzaniu własnych surowców energetycznych oraz stworzeniu rezerwy strategicznej
  • możliwości włączenia własnych systemów energetycznych do regionalnych struktur, np. do systemów UE  GLOBALISATION OF THE NATURAL GAS SUPPLY IN CENTRAL EUROPE

  Abstract. In the paper the advantages and disadvantages of two energy carriers: coal and natural gas were compared and the "coal-natural gas" model was indicated as most adequate in the Middle European countries conditions.

  The governmental activities should concentrate on the following issues:

  • technological and economic-financial optimisation of energy model
  • diversification of directions of energy carriers import.
  • necessity to obey international relations with respect to the global environmental policy.
  • possibility of long-term contracts with energy-exporter countries, taking into account their social and political situation. exploitation requirements, especially saving own energy resources and creation of strategic reserves.
  • possibility of linking own power systems to the regional structures, e.g. EC systems 18. Bojarski W.: PROBLEM OPTYMALIZACJI ILOŚCI WYDOBYCIA WĘGLA I JEGO CENY W WARUNKACH TRWAŁEGO SPADKU SPRZEDAŻY.

  Przeminął okres największego rosnącego zapotrzebowania na węgiel, po którym pozostały wielkie, częściowo niewykorzystane zdolności produkcyjne. Zamiast dobrze znanego i opisanego w literaturze problemu optymalizacji przedsięwzięć rozwojowych, trzeba racjonalnie podjąć nowy, trudny problem optymalizacji wykorzystania i ograniczania istniejących zdolności produkcyjnych.

  Wydaje się, że jak zawsze, analizę trzeba rozpocząć od określenia kosztów stałych branży, obejmujących ogół kopalń i wyznaczyć przebieg bieżących kosztów krańcowych wydobycia dla zbioru czynnych kopalń. Następnie określa się jednostkowy koszt roczny zmniejszenia wydobycia o 1 tonę w roku, i o ten koszt obniża się linię podaży, bieżących krańcowych kosztów wydobycia. Wyznacza się również lub szacuje jednostkowe koszty roczne zmniejszenia działalności gospodarczej w otoczeniu górnictwa oraz straty w dochodach budżetowych i dochodach bezrobotnych, związane ze zmniejszeniem wydobycia o 1 tonę. O wielkość tych dodatkowych, jednostkowych kosztów i strat obniża się poprzednio już obniżoną linię podaży i wyznacza linię granicznego społecznego kosztu wydobycia w warunkach trwałego regresu (kosztu krańcowego wydobycia pomniejszonego o możliwe do uniknięcia koszty i straty likwidacyjne).

  Maksymalne korzyści gospodarcze i społeczne można byłoby teoretycznie uzyskać przy wydobyciu odpowiadającym punktowi przecięcia tak wyznaczonej linii granicznego kosztu społecznego z linią popytu. Zapewne jednak ten punkt nie będzie realny. Optymalnym będzie więc na ogół mniejsze wydobycie, odpowiadające pełnej, istniejącej zdolności wydobywczej, lub mniejszej, wynikającej z ograniczonych możliwości wzajemnych rozliczeń i regulacji rynków zbytu.  OPTIMISATION PROBLEM OF COAL PRODUCTION AND COAL PRICE IN CONDITION OF ECONOMIC RECESSION

  After the period the highest increasing demand for coal a huge, partly unused production capacity of mining industry still exist. Instead of solving well known and sufficiently described in literature the development optimisation problem there exist the need to undertake the difficult task of optimisation the use and decreasing of existing production capacities.

  It seems that, as usually, the analysis should start from establishing of fixed costs of entire industry consisting of all mines and determining the current marginal costs of production for a set of operating mines. Than, the yearly cost of decreasing the production per 1 tonne has to be determined. This cost decreases the line of supply of current marginal costs of production.

  The unit yearly costs of decreasing the economic activity in surrounding of coal mining, losses for budget and losses of persons being unemployed as a result of production decrease per 1 tonne a year are also determined or evaluated. Those additional unit costs and losses are used to additionally decrease the line of supply which in such case becomes a line of marginal social costs of production in conditions of permanent regress (marginal costs of production minus possible to avoid costs and losses of closing).

  Maximum economic and social benefit could theoretically be achieved at the production determined as the point of intersection the marginal social cost line with the line of demand. But probably this point will not be realistic. The optimal would, therefore, be the lower production that corresponds to full existing capacity or lower capacity as a result of constrained possibilities of clearing accounts and market regulations. 19. Czopek K. : ANALIZA KOSZTÓW W KONTEKŚCIE CEN WĘGLA BRUNATNEGO.

  Węgiel brunatny ma znaczącą pozycję na rynku energii elektrycznej ale nigdy nie miał rynkowego charakteru. Proces prywatyzacji kopalń węgla brunatnego ma szansę być wzorcem skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz dalszych przemian własnościowych branży górniczej. Niskie ceny oddziałują na opłacalność i rentowność węgla brunatnego. W artykule pokazano związki pomiędzy cenami węgla brunatnego, a czynnikami wpływającymi na ich poziom. Przedstawiono zasady wyznaczania cen węgla brunatnego. Zwrócono uwagę, że w węglu brunatnym stosowana jest kosztowa metoda ustalania cen. Ceny węgla brunatnego zależą od parametrów jakościowych oraz kosztów wydobycia. Koszty wydobycia węgla brunatnego zależą od warunków geologiczno-górniczych.  THE ANALYSIS OF COSTS CONTEXTUAL OF BROWN COAL PRICES

  The brown coal has meaning position on the energy market but it has neve owned a market character.

  The privatisation proces of brown coal mining has a chance to be a model of successful restructuring firm and further proprietary transformation of mining industry.

  Low prices have had an impact liquidity and profitability of brown coal. The paper shows the dependencies betwen prices of brown coal and influence factors to the level of prices.

  The author presents the principles of brown coal prices. It is stated that in brown coal use cost method of prices delimination. Brown coal prices depend on quality parameters and output costs.

  Costs brown coal depend on geological and mining conditions. 20. Kozłowski Z.: SKŁADOWANIE ODPADÓW ENERGE-TYCZ-NYCH W POWIĄZANIU ZE ZWAŁOWANIEM NADKŁADU POMOCNYM ELEMENTEM ZAGOSPODAROWANIA WYROBISK KOŃCOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO.

  Specyfiką eksploatacji i wykorzystania węgla brunatnego w energetyce, jest konieczność zagospodarowania znacznych ilości odpadów ze spalania węgla w postaci popiołów i żużli w ilościach rzędu 5,5 mln Mg rocznie w skali kraju, z czego ponad połowa przypada na El. Bełchatów. Drugą charakterystyczną cechą eksploatacji węgla brunatnego jest konieczność zbierania oraz zwałowania nadkładu w ilościach kilkakrotnie przewyższających ilość wydobywanego węgla, a po zakończeniu eksploatacji konieczność zagospodarowania wielkoprzestrzennych wyrobisk poeksploatacyjnych.

  Dlatego coraz częściej stosuje się połączenie składowania nakładu z popiołami i żużlem w sposób ułatwiający wypłycanie i ostateczną rekultywację wyrobisk końcowych w kopalniach węgla brunatnego.  STORAGE OF POWER STATION WASTES IN CONJUCTION WITH OVERBURDEN DISPOSAL - A HELPFUL ELEMENT IN MANAGEMENT OF FINAL EXCAVATIONS IN LIGNITE MINES

  A specific feature of lignite exploitation and utilization in power generation industry is necessity to manage considerable volume of wastes from lignite firing in form of fly and bottom ashes in the amount of the order of 5.5 million Mg per year on a national scale, out of which more than a half falls on Bełchatów Power Plant. The second characteristic feature of lignite exploitation is necessity to remove and dispose the overburden in amounts several times higher than those of lignite mined, and on completion of mining operations, necessity to manage large-space abandoned pits.

  Therefore, more and more frequently, the overburden is disposed jointly with fly and bottom ash in a way making easy shallowing and final reclamation of end excavations in lignite mines. 21. Zapaśnik R. : STAN OBECNY I PODEJMOWANE W ŚWIECIE KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDZANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH.

  W referacie omówiono następujące zagadnienia: napęd elektryczny - największy odbiorca energii elektrycznej; oszczędność energii w napędach prostych i napędach regulowanych: obligatoryjne i fakultatywne programy oszczędzania energii w napędach elektrycznych - stan w różnych krajach w tym w UE; aktualna sytuacja w Polsce i dające się przewidzieć zmiany w najbliższej przyszłości.  CURRENT STATE AND FUTHER ACTIONS UNDERTAKEN RECENTLY IN THE WORLD FOR THE PURPOSE OF THE ENERGY SAVINGS IN ELECTRIC DRIVES.

  Electric drives as the largest consumer of the electicity. Energy savings both in the simple drive and in the speed variable one. Obligatory and voluntary schemes used in the various countries in order to attain the energy savings in electric simple drives.Present situation at home in this field and expected directions of the changes. 22. Kugiel M., Kurczabiński L.: DOBÓR PALIW WĘGLOWYCH DO PRODUKCJI ENERGII W FUNKCJI NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW KOSZTOWYCH.

  Wymagania użytkowników węgla co do jego parametrów jakościowych uwarunkowane są między innymi takimi czynnikami jak: stosowana technologia spalania w tym posiadane instalacje z zakresu ochrony środowiska oraz niektóre ekonomiczne aspekty wytwarzania energii. Należy tu wyróżnić takie elementy jak: cena węgla i koszty jego transportu, koszt zagospodarowania odpadów oraz koszty wynikłe ze zmiany parametrów sprawnościowych kotłów i ich dyspozycyjności. Kompleksowa analiza tych czynników pozwala stwierdzić, że dobór węgla pod względem jakościowym zależy w dużym stopniu od kosztów transportu a więc odległości pomiędzy kopalnią a użytkownikiem. Wniosek ten potwierdzają praktyczne spostrzeżenia tzn. ze wzrostem odległości transportu węgla wzrasta zapotrzebowanie na węgiel o lepszych parametrach jakościowych.  COAL FUEL SELECTION FOR POWER PRODUKTION IN RELATION TO SOME COST COMPONENTS

  The coal users' requirements in relation to coal quality parameters are conditioned by such factors as: combustion technology applied, inclusiv of environmental protection plants and some economic aspects of power production. The following elements should be distinguished: coal price, coal transportation costs, waste material management costs, and the cost resulting from the change of boiler efficiency parameters and their availability. The comprehensive analysis of these factors results in the statement that the quality coal selection depends mainly on the transportation costs that is the distance between a user and a mine. This conclusion is proven by experience: the demand for higher quality coal increases, as the coal transportation distance becomes longer. 23. Markowski E.: ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONO-WA-NIEM CIEPŁOWNI WĘGLOWEJ PRZY SPEŁNIENIU WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA.

  Przedstawiono główne dane techniczne i ekonomiczne Elektrociepłowni Lublin-Wrotków Sp. z o.o. funkcjonującej obecnie jako ciepłownia węglowa. Omówiono problematykę związaną z ochroną środowiska, oraz Systemem Zarządzania Środowiskiem poprzez wdrażanie międzynarodowej normy ISO 14001. Porównano normy wg EWG i MOŚZNiL dotyczące zanieczyszczenia powietrza ze spalania węgla kamiennego. Zamieszczono informację dotyczącą rozbudowy ciepłowni o blok gazowo-parowy, oraz wyniki obliczeń efektów ekonomicznych jakie można będzie osiągnąć po wykonaniu inwestycji w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego. Graficznie przedstawiono wykorzystanie mocy cieplnej w skojarzeniu do mocy cieplnej wytwarzanej bezpośrednio w kotłach węglowych.  SOME INFORMATION CONCERNING OPERATION OF A HEATING POWER PLANT IN ORDER TO MEET EUROPEAN COMMISSION IN THE FIELDS OF ENVIRONMENT PROTECTION

  The paper presents up to date information concerning the developmental activities of EC Lublin-Wrotków. The present technical, economic and ecological aspects of the Lublin-Wrotków Heating Power Flant and the future after building Combined Heat and Power unit are presented, too. Sorne activities concerning the reduction in polluting gases per unit of energy converted and the wide environmental implications the paper goes to discuss including the measures implemented by the European Commission to investigates the environmental benefits of such as reduced carbon dioxide emissions.

  It is stressed that in the future the ability of a producer to operate in a competitive environment which will force retionalisation of generation costs, will mainly determine the market position of a distriet heat generator. 24. Blaschke W., Zabawa Z.: USŁUGI WZBOGACANIA WĘGLA PRZYSZŁOŚCIOWĄ FORMĄ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH.

  Zakłady przeróbki węgla kamiennego spełniają szczególną rolę w kompleksie paliwowo-energetycznym. Mają one za zadanie dostosowanie parametrów jakościowych węgla handlowego do potrzeb różnych jego odbiorców. Odbywa się to drogą wzbogacania węgla surowego przy odpowiednio dobranych gęstościach rozdziału. Zakłady przeróbcze mogą być integralną częścią zakładu górniczego, mogą też być jednostkami samodzielnymi działającymi na własne ryzyko lub też świadczącymi usługi wzbogacania węgla. W artykule omówiono zasady funkcjonowania zakładów przeróbczych. Podkreślono rolę zakładów świadczących usługi wzbogacania na przykładzie zakładu "Biskupice". 25. Gatnar K.: UJĘCIE I GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU POKŁADÓW WĘGLA Z OBSZARU GÓRNICZEGO JSW S.A.

  Artykuł przedstawia zasoby metanu pokładów węgla w obszarze górniczym JSW SA, wielkość ujęcia, jak również kierunki wykorzystania zarówno w zakładach JSW SA i innych podmiotach prawnych utworzonych na bazie jej majątku. Na przykładzie dotychczasowych działań wynikających z realizacji programów w okresie 1997-1999 pokazano dynamikę wzrostu wykorzystania metanu. Przedstawiono perspektywy zwiększenia ujęcia metanu uwzględniające możliwości wykorzystania oraz program restrukturyzacji górnictwa. Omówiono popyt i podaż metanu biorąc pod uwagę rzeczywiste i potencjalne możliwości. Dokonano oceny stopnia realizacji programów energetycznych oraz ich wpływu na redukcję emisji do atmosfery tak metanu, jak i innych zanieczyszczeń. Przedstawiono ocenę wpływu realizowanych działań na skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła dla potrzeb JSW SA i odbiorców zewnętrznych. Zaprezentowano projekty dotyczące zwiększenia udziału spalanego gazu w istniejących instalacjach kotłowych, jak również realizowane zadania inwestycyjne w zakresie instalacji silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wykorzystania sieci przesyłowej dla maksymalizacji dostaw gazu, wykorzystania metanu w instalacji centralnej klimatyzacji kopalni Pniówek oraz doświadczalnej instalacji do wzbogacania mieszanek metanowych do parametrów gazu rurociągowego. Dokonano oceny realizowanych programów ze względu na osiągane efekty ekologiczne i ekonomiczne, jak również rzeczywiste i potencjalne możliwości dalszych działań.  CAPTURE AND ECONOMIC USE OF COAL BED METHANE IN MINING AREA OF JASTRZĘBSKA COAL COMPANY SA

  The paper presents coal-bed methane reserves in mining area of JSW SA. It also discusses the amount of captured methane and the direction of its use both in JSA SA and other enterprises created on the basis of the company's capitals. On the example of already done activities, being a result of 1997 - 1999 programmes, the dynamic growth of methane usage is shown. The perspectives of increasing the capture and use of methane are shown in the view of program of the coal mining industry reform. The demand and supply for methane is discussed taking into account the real and potential possibilities. The assessment of the realisation of energy programmes and those programmes influence on reduction of methane and other pollutants emission to atmosphere are done. The evaluation of the influence of undertaken actions on cogeneration of electricity and heat is done. The paper also presents the projects aimed to increase the percentage of gas burnt in existing boilers. Present investments are described: to install gas engines for cogeneration of electricity and heat, to maximise gas energy in grid, to use methane in central air conditioning of Pniówek coal mine and to upgrade methane mixtures to the parameters required in gas pipelines in an experimental installation. The programmes are discussed in the view of economic and environmental effects and in the view of real and potential possibilities of their continuation in future. 26. GAWLIK L.: ANALIZA EKONOMICZNA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W I PÓŁROCZU 2000 R. NA TLE LAT POPRZEDNICH

  W artykule przedstawiono kształtowanie się podstawowych wyników finansowych górnictwa węgla kamiennego w latach 1998 i 1999 w porównaniu do wyników roku 1997. Stwierdzono odchylenie się wyników od założeń reformy górnictwa węgla kamiennego oraz wskazano na ich przyczyny. W artykule omówiono również realizację w latach 1998 i 1999 zadań w zakresie likwidacji nadmiernych zdolności produkcyjnych oraz obniżania nadmiernego zatrudnienia. Przedstawiono również wyniki finansowe górnictwa uzyskane w I półroczu 2000 r. z uwypukleniem obszarów gdzie występuje poprawa.  ECONOMIC ANALYSIS OF HARD COAL MINING INDUSTRY IN THE FIRST HALF OF 2000 ON THE BACKGROUND OF EARLIER YEARS

  The paper presents the basic economic results of hard coal mining industry in the years 1998 and 1999 in comparison of the results in 1997. The deterioration of results comparing to the assumption of governmental program of hard coal mining industry reform is stated. The main reasons of such a situation are given. Realisation of the tasks concerning closing of excessive mining capacities and decreasing of overemployment in the years 1998 - 1999 is also given in the paper. The economic results of the industry achieved in the first half of 2000 are also shown and the areas of activity where some improvement can be seen are underlined. 27. Majka K., Połecki Z.: FUNKCJONOWANIE W POLSCE RÓŻNYCH STRUKTUR RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ROKU 2000 I W LATACH NASTĘPNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW LIBERALIZACJI SEKTORA.

  Przedstawiono krytyczny opis zasad funkcjonowania struktur rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce: rynku realizacji kontraktów długoterminowych związanych z modernizacją bazy wytwórczej, giełdy energii elektrycznej, rynku kontraktów dwustronnych, rynku bilansującego i rynku usług systemowych. Na tym tle pokazano rozwiązania liberalizujące rynek energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej i przyjęte w Polsce rozwiązania w tym zakresie.  VARIOUS STRUCTURES OF ELECTRICAL ENERGY MARKET IN POLAND IN THE YEAR 2000 AND IN THE ONCOMING YEARS ANALYZED WITH THE ASPECT OF THE SECTOR LIBERALIZATION TAKEN INTO ACCOUNT

  The paper presents a critical description of the operation principles of the following electrical energy market structures in Poland: the wholesale electrical energy market, a market of long-term contracts related to the modernization of electrical power plants, electrical energy exchange, a market of bilateral contracts, a balancing market, and a market of system services. At that background solutions for the liberalization of electrical energy market applied in the EC countries and in Poland have been presented. 28. Czajka K., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. : ODPADY KOMUNALNE W GOSPODARCE PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ GMINY.

  Wynikiem rozwoju cywilizacyjnego jest również powstawanie dużych ilości odpadów komunalnych i przemysłowych. Odpady te są powodem szeregu problemów we wszystkich krajach świata. Zapobieganie ich nadmiernemu powstawaniu, następnie ich racjonalne wykorzystanie i w ostateczności bezpieczne unieszkodliwianie stanowią wyzwanie dla poszczególnych krajów. Obecnie w wielu krajach stosuje się szereg, ciągle unowocześnianych technologii utylizacji odpadów. Najpowszechniejszą metodą jest ich spalanie, które może być prowadzone w różnych procesach, np.: spalanie bezpośrednio w komorze z rusztem stałym czy obrotowym, spalanie w piecach obrotowych itp.

  Obecnie w myśl "Prawa energetycznego" i "Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku", gminy mogą prowadzić własną, lokalną politykę energetyczną, która ujęta będzie w ramy ogólnych aktów prawnych i środowiskowych, jak również uwarunkowań ekonomicznych. W związku z tym dla gminy znaczenie będą miały lokalne, potencjalne źródła energii. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132 poz. 622) do statutowych obowiązków gminy należy rozwiązanie problemów odpadów, a głównie odpadów komunalnych. Odpady komunalne, po odpowiednim przygotowaniu, mogą stanowić potencjalny surowiec energetyczny z którego z powodzeniem można pozyskać w sposób ekologicznie czysty energię cieplną lub energię elektryczną.  MUNICIPAL WASTES IN FUEL-ENERGY ECONOMY OF THE COMMUNE

  One of the results of civilisation development is generation of large amounts of municipal and industrial wastes. Wastes causing a lot of problems in many countries around the world. Prevention from wastes overproduction, rational use and finally safety neutralisation is a big challenge for each country. Currently, lots of different technologies, still modernised are being applying. Most commonly used method is wastes incineration, in many different technologies (direct incineration in chambers with fixed, mobile or rotary grid, fluidized combustion, combustion in rotary ovens, etc.).

  Now according to "Energy Law", "Polish Energy policy guidelines to 2020 year", communes can conduct (run) their own energy policy, which will be included in general legislative and environmental framework as well as economic constrains. In connection with that local energy sources will have importance for communes. According to Act about maintenance of cleanness and of order in commune from day 13 September 1996 r communes are under the obligation to solve wastes problems, mainly municipal wastes. Municipal wastes, after specific treatment, can be treated as energy resource which can be easily converted to heat or electricity. 29. Kurczabiński L.: KONKURENCYJNOŚĆ WĘGLA KAMIENNEGO NA KRAJOWYM RYNKU PALIW ENERGETYCZNYCH.

  W artykule porównano koszty paliwowe wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na bazie węgla i gazu ziemnego w świetle nowych taryf gazu i aktualnych cen węgla u finalnych odbiorców.

  Wskazano na istnienie zagrożenia niektórych sektorów rynku węglowego.  COAL COMPETITIVENESS ON THE NATIONAL MARKET OF FUELS.

  The article compares the fuel costs of elecricity and heat production on the basis of coal and gas in the view of new gas tariffs and coal prices at final receivwrs.

  Attention is drawn to the fact that some sectors of the coal market might be endangered. 30. Olkuski T.: STRUKTURA PRODUKCJI WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE W 1999 ROKU

  W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny spadek produkcji węgla. Dotyczy to zarówno wszystkich jego typów jak i wszystkich sortymentów. Duża część węgla zalega na zwałach i trudno znaleźć dla niego odbiorców. Zużycie krajowe węgla koksowego co roku maleje. Maleje także zapotrzebowanie na węgiel energetyczny. Plan rządowy, jak również plany poszczególnych kopalń i spółek węglowych zakładają znaczne zmniejszenie jego wydobycia. Spowodowane to jest mniejszym zużyciem krajowym i małymi możliwościami eksportu. W związku z tym należy zastanowić się co dalej z polskim górnictwem. W artykule przedstawiono produkcję i strukturę wydobycia węgla kamiennego w 1999 roku. Intencją autora było pokazanie czym dysponujemy w chwili obecnej. Jakie posiadamy gatunki węgla i w jakiej ilości.  THE STRUCTURE OF HARD COAL PRODUCTION IN POLAND IN 1999 YEAR

  In the last few years decrease of coal production took place. It concerns all types of coal and all grain classes. A lot of coal is collected on spoil banks. It is difficult to find customers for this coal. Using of coking coal reduces each year. Steam coal demand decreases also. Government's plan and mind's plan assume output reducing as well. It is causes of less using of coal in the country and little possibilities of the export. Therefore, it is important to reflect on the future of polish mining industry. The mining reform has the remunerativeness of mining industry in view. This is possible through output limitation, employment limitation and winding up of some mines. Obviously, the government want to wind up the worst mines where the resources of coal are small and this mines where the production costs are the highest. The coals from the Lower Silesian Basin practically not exist. Also, a lot of mines from the Upper Silesian Basin have closed. The Polish mining industrie had been produced about 200 million tons of hard coal in seventies and eighties years. Now, the output decreased to about 100 millions tons (109,2 million tons in the year 1999), in it 90,3 million tons of steam coal and 18,9 million tons of coking coal. The governmental scenario plans further decrease of coal output to about 80 million tons in the year 2020.

  All mines in Poland were divided into seven capital groups: Bytomska, Rudzka, Gliwicka, Katowicka, Nadwiślańska, Rybnicka, Jastrzębska and independents mines. Each group produces different quantity of coal, different types of coal and different grain classes. This paper presents the production and the structure of hard coal output in 1999 year. The fine coal output, the large coal output, the dirt band output, the middles coal output, the sludge coal output and the output of small coal were also described. The author wanted to present what we have in this moment in the mining industry. What is the amount and the quality of different coal rang. 31. Schoeneich A.: PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURALNE I WŁASNOŚCIOWE W GÓRNICTWIE NAFTOWYM I GAZOWNICTWIE

  W referacie zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • przekształcenia w ramach przedsiębiorstwa państwowego,
  • realizacja uchwały rady ministrów z 02.04.1996 r,
  • przekształcenia w ramach "małej restrukturyzacji",
  • główne założenia decyzji rady ministrów z 23.05.2000 r,
  • realizacja decyzji rady ministrów,
  • możliwy model docelowy.  RESTRUCTURING AND PRIVATISATION PROCESSES OF POLISH OIL AND GAS COMPANY

  In the article are presented:

  • transformations within the state owned company,
  • implementation of the ordinance of council of ministers of 02.04.1996,
  • transformations within the framework of internal restructuring programme,
  • the main points of the council of ministers' decision of 23.05.2000,
  • execution of the council of ministers' decision,
  • possible target model.Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII | XXXIII | XXXIV | XXXV | XXXVI