Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXIII Konferencja już 13-16 października 2019 r. w AMW Rewita-Kościelisko - Zakopane

Wnioski z XX Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

z cyklu:
"Zagadnienia Surowców Energetycznych e Gospodarce Krajowej"

nt.

"Paliwa dla energetyki - rynki i technologie"

(Zakopane, 7-10 października 2007 r.)

 • Konieczne jest opracowanie przez właściwe organy Unii Europejskiej - w ścisłej współpracy z krajami członkowskimi - kompleksowej, spójnej i długofalowej polityki energetycznej UE. Dokument taki powinien odnieść się do źródeł zao­patrzenia w surowce energetyczne i energię, bazy wytwórczej energetyki, infra­struktury energetycznej, rynku energii, produktywności energii i jej oszczędności oraz programów naukowych i badawczo-wdrożeniowych w średnio- i długoter­minowych horyzontach czasowych.
 • Wieloletnia strategia budowy stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju musi uwzględniać zasoby krajowe oraz pozyskanie nowych zewnętrznych źródeł surow­ców energetycznych. Szczególnie istotną rolę należy też przypisać problemowi oszczędzania energii.
 • Państwo powinno spełniać funkcję kreatywną dla budowy programów badawczych dla nowych technologii energetycznych, finansowanych z funduszy unijnych.
 • Wyznaczając optymalne kierunki importu surowców energetycznych z uwzględnie­niem możliwych do wykorzystania zasobów w aspekcie zagwarantowania bezpieczeństwa i ciągłości dostaw oraz optymalizacji kosztów transportu, należy prowadzić ciągły monitoring stabilności politycznej w regionach dysponujących tymi zasobami. Dotyczy to także wnikliwego śledzenia zachowań dostawców rosyjskich.
 • Nowe założenia i cele horyzontalne dla polityki energetycznej Polski muszą być koherentne z nową polityką energetyczną UE, jak i interesem własnym państwa.
 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne - tzn. ciągłość i niezawodność zasilania od­biorców w energię elektryczną - jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego państwa! Dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego (zgodnie z prog­nozami zapotrzebowania na moc i energię elektryczną) konieczne jest zapewnienie ciągłości dostaw pierwotnych nośników energii (węgiel kamienny i brunatny) dla krajowych elektrowni.
 • Energetyka jądrowa musi być uwzględniona w bilansie zaspokojenia potrzeb ener­getycznych. Energetyka jądrowa powinna też być uwzględniana jako źródło energii w nowoczesnych technologiach czystego węgla (zgazowanie, upłynnianie etc).
 • Nieprecyzyjne zapisy prawa stanowią niezwykle uciążliwą barierę dla prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przez firmy państwowe jak prywatne. Należy dokonać oceny prawa geologiczno-górniczego w aspekcie poprawności regulacji dla obecnych uwarunkowań i wprowadzenie stosownej nowelizacji.
 • W odniesieniu do Polski należy określić warunki prawne, techniczne, ekonomiczne i ekologiczne dla rozwoju energetyki rozproszonej, a zwłaszcza ciepłownictwa, dla potrzeby szerszego wykorzystania paliw opartych na bazie źródeł odnawialnych.
 • Rozwój i rozpowszechnienie technologii energetycznych bazujących na odnawial­nych źródłach energii wymaga zdecydowanie szerszego i większego wsparcia dla inwestorów, w tym obcych i prywatnych.
 • Należy promować, popularyzować i wdrażać procesy zgazowania jako sposobu na czyste wykorzystanie węgla oraz frakcji energetycznej z odpadów komunalnych, co umożliwi zminimalizowanie emisji gazów oraz ilości odpadów.
 • Należy wznowić zaniechaną współpracę planistów rządowych i resortowych ze specjalistami w środowisku naukowo-badawczym, uczelnianym oraz specjalistycz­nych firm o renomowanej pozycji.

Komisja wnioskowa w składzie:

 • Dr Urszula Lorenz (przewodnicząca) - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Mgr Alojzy Debudaj - Południowy Koncern Energetyczny S.A.
 • Prof. Zygmunt Maciejewski - Politechnika Radomska
 • Mgr Waldemar Nikodem - Energoprojekt Katowice S.A.

Przejdź do Konferencji:

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX
XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII